Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype
Flagga över balkan

Regionalt Balkan

Det regionala samarbetet på västra Balkan initierades 2013 och syftar till att komplettera och förstärka det bilaterala samarbetet med Kosovo samt det nu avslutade samarbetet med Bosnien och Hercegovina. Riksrevisionen har inom detta samarbete kunnat agera neutral katalysator för att bidra till att de samarbetsinitiativ som finns verkligen genomförs trots historiska motsättningar i regionen.

Riksrevisionen är sedan 2016 medordförande i arbetsgruppen JWGAA (Joint Working Group for Audit Activities). Gruppen syftar till att underlätta samarbetet mellan revisionsmyndigheterna i kandidat och potentiella kandidatländer och revisionsmyndigheterna i EUs medlems länder. Gruppen samlas regelbundet såväl på hög ledningsnivå som på handläggarnivå och diskuterar gemensamma frågeställningar. Utbildningar i revisionsmetodik samt seminarium på aktuella ämnen anordnas inom gruppen.

Under 2017 har Riksrevisionen arbetat konkret i fyra delprojekt där initiativet kommer från revisionsmyndigheterna på Västra Balkan och Turkiet. Alla aktiviteter är initierade inom ramen för JWGAA.

  • Parallellgranskningsprojekt PPA II inom offentlig upphandling, tillsammans med Europeiska revisionsrätten. Riksrevisionen delfinansierar genomförandet och deltar med experter och facilitatorer. I parallellgranskningsprojektet ingick sex revisionsmyndigheter på Västra Balkan; Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Montenegro, och Serbien.

    Ta del av PPA II-rapporten
  • Ett första arbetsmöte i raden av flera för att stötta kompetensuppbyggnad av finansiella revisorer i regionen. Fokus på detta möte var mandat, arbetssätt och planering.
  • Medverkat som huvudtalare vid ett rundabordssamtal om anti-korruptions arbete. Vårt bidrag handlade om en presentation av hur Riksrevisionen hanterar frågor om eventuella oegentligheter samt författande av ett pm som delades ut som diskussionsunderlag före mötet.
  • Seminarium för att underlätta dialog mellan åklagar myndigheten och de tre revisionsmyndigheterna i Bosnien och Hercegovina. Riksrevisionen deltog som huvudtalare tillsammans med en representant från Åklagarmyndigheten och delade med sig av sina erfarenheter.

Uppföljning av genomförda aktiviteter visar att utbildningar och seminarier är mycket uppskattade och att kunskapen från det regionala samarbetet är applicerbar i det dagliga revisionsarbetet. Professionella nätverk mellan revisorer skapas och fungerar även efter projektens slut. EU och den EU-harmonisering som sker i ländernas lagstiftning är i detta sammanhang en sammanhållande faktor i regionen. Riksrevisionens stöd har i detta projekt huvudsakligen som mål att revisorer ska utvecklas professionellt, vilket kompletterar de instrument som EU använder; twinningsamarbete och seminarier för högsta ledningsnivån.

Uppdaterad: 15 juni 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?