Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om statlig medfinansiering för ökad kollektivtrafik

Tisdag 18 maj kl. 8.00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om statlig medfinansiering för ökad kollektivtrafik.

Bakgrund

När riksdagen 2009 beslutade om det övergripande målet för transportpolitiken framhölls bland annat att förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel ska förbättras. Inom miljömålssystemet finns ett etappmål att andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång på sikt ska fördubblas.

Dessa ambitioner har föranlett statliga satsningar på investeringar i infrastruktur, främst i form av medfinansiering av kommunala eller regionala kollektivtrafikanläggningar.

Planering av regional kollektivtrafikinfrastruktur genomförs i stor utsträckning på andra premisser, och i andra processer, än annan planering av statlig infrastruktur. Det skapar en risk för att de projekt som väljs inte är de mest samhällsekonomiskt gynnsamma, och att de inte ligger i linje med de transportpolitiska målen.

Syfte

Granskningen ska svara på om de medfinansieringsåtgärder som staten har vidtagit för att öka kollektivtrafikresandet har varit effektiva, samt om de ligger i linje med det övergripande transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för människor och näringsliv i hela landet.

Uppdaterad: 29 april 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?