Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Min bohtosat

Min dárkkisteamit galget dagahit buoridemiid servodagas ja ahte stáhta doaibma šaddá doaimmaleappot. Danin mii bidjat ollu deattu kommuniseret min suokkardallanbohtosiid sihke singuin geaid dárkkistit ja min bargoaddiin ja eará berošteddjiin.

Suokkardallanraporhttat beavddis

Bevttolašrevišuvdna

Juohke bevttolašrevišuvnnas almmuhuvvo dárkkistanraporta gos mii ovdanbuktit mearkkašumiid ja guođđit ávžžuhusaid daidda eiseválddiide maid leat dárkkistan. Raportat geigejuvvojit riikabeaivái mii geige dan ráđđehussii gieđahallamii. Njeallje mánus galgá ráđđehus čilget maid sin leat dahkan dahje áigot dahkat. Guoskevaš lávdegoddi gieđahallá dasto čállosa ja loahpalaččat mearrida riikabeaivi áššis.

Jahkásaš revišuvdna

Jahkásaš revišuvnnas min raporteret guktii jagis. Njukčamánus mii geiget revišuvdnadieđáhusaid, nu got min árvvoštallat eiseválddiid jahkečilgehusaid, ja čakčamánus geige min revisor raportta mas lea obbalaš dárkkisteapmi oassejagiraporttas gos min árvalastit oassejagičilgehusaid áigeguovdilis eiseválddiide.

Go min revišuvnna bokte árvvoštallat ahte jahkečilgehus ii atte vuoiggalaš gova doaimmas geige ovddasvástideaddji revisor, earret revišuvdnačilgehusa, dárkileappot čilgehusa vátnivuođain čálalaš dahje njálmmálaš raporttas eiseváldi jođihangoddái. Vaikko fal árvvoštallo ahte čilgehus obbalohkái doallá deaivása sáhttet goitge gávdnot dilálašvuođat maid háliidit dieđihit jođihangoddái. De sáhttá revisor maid dahkat njálmmálaš dahje čálalaš raportta. Eanas raporttat dahkkojuvvojit njukčamánus ja cuoŋománus. Muhto jahkásaš revišuvdna čađahuvvo geažos áiggi olles jagi ja dáhpáhuvvá ahte raporttat geigejuvvojit jođihangoddái eará dilálašvuođain go jahkečilgehusa oktavuođas.

Uppdaterad: 16 December 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?