Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kansanvälinen toiminta

Riikinrevisuuni työskentellee monipuolisen kansanvälisen toiminan kansa. Met eustamma Ruottia kansanvälisissä yhtheyksissä ja meilä oon kansa valtiopäivitten tehtävä ette, Ruottin avustuksen raamin sisälä, tukea revisuunivirastoitten kehitystä muissa maissa.

Kansanvälistä kehitystyötä

Riikinrevisuunin kansanvälinen kehitysyhtheistyö oon ette vahvistaa kykyä revisuunivirastoile kehitysmaissa ette tehhä revisuunia kansanvälisitten stantartitten mukhaan. Suuntaus seuraa ruottalaista avustuspolitiikkaa ja kansanvälistä praksista. Riikinrevisuuni tekkee yhtheistyötä revisuunivirastoitten kansa Aafriikassa, Länsi-Balkanissa ja Aasiassa. Niitä oon kansa esimerkkiä yhtheistöistä jokka oon suuntautunheet yhtheen ryhmään maita.

Kansanvälinen kehitysyhtheistyö

Kansanvälinen yhtheistyö ja kontaktia

Rikinrevisuuni tekkee yhtheistyötä niin kansanvälisissä organisasuunissa ja kansanvälisitten organisasuunitten kansa ja oon matkassa eri verkostoissa revisuunialuheela. Riikinrevisuuni ottaa joka vuosi vasthaan kansanvälisiä viehraita, ensi siassa muitten maitten revisuunivirastoista elikkä parlamentistä.

Riikinrevisuuni oon jäsen INTOSAI:ssa, International Organisation of Supreme Audit Institutions, joka oon klupali paraplyyorganisasuuni kansalisille revisuuniorgaanille. Met olema kauhean aktiivia organisasuunissa ja olema matkassa tion ja kokemuksitten vaihetuksessa ja meilä oon johtava rolli siinä komiteassa INTOSAI:ssa joka etistää revisuunivirastoitten kapasiteettikehitystä ja siinä eurooppalaisessa rekiunaalissa organisasuunissa EUROSAI.

Yhtheistyö ja kontaktia

EU-yhtheistyö

Riikinrevisori oon matkassa, yhessä EU-jäsenmaitten revisuunivirastoitten ja Europpalaisen revisuunituomioistuimen johtajitten kansa, niin sanotussa Kontaktikomiteassa. Yhtheistyön päämäärä oon ette vaihettaa informasuunia ja kokemuksia EU-rahoitten revisuunista. Jokapäivälistä työtä tekevät revisuunivirastoitten kontaktihenkilöt, joilako oon aktiivi verkosto virkakontaktista koko EU:ssä, ja työryhmät jossako oon verkostoja ja erityisryhmiä erikoisile tarkistuskysymyksille.

Riikinrevisuuni seuraa kansa Eurooppalaisen revisuunituomioistuimen työtä ette tarkistaa EU-rahoitten käyttöä Ruottissa.

EU-yhteistyö

Uppdaterad: 16 December 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?