Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kansanvälinen yhtheistyö ja kontaktia

Riikinrevisuunila oon laaja yhtheistyö niin kansanvälisissä organisasuunissa ko kansanvälisitten organisasuunitten kansa ja osalistuu eri verkosthoin revisuunialuheela. Riikinrevisuuni ottaa joka vuosi vasthaan usseita kansanvälisiä vierailuja, ensi siassa muitten maitten revisuunivirastoista elikkä parlamentistä. Riikinrevisuuni saapii kansa suuren määrän kysymyksiä ja enkäättiä muilta kansalisilta revisuuniorgaanilta, kansanvälisiltä organisasuunilta, tutkioilta jnp joitako vastathaan kirjotetusti.

INTOSAI Governing Board 2017.

INTOSAI Governing Board 2017.

Stratekii Riikinrevisuunin kansanväliselle yhtheistyöle

Riikinrevisuunila oon stratekii kansanväliselle yhtheistyöle. Stratekii antaa yhtheisen visunin Riikinrevisuunin kansanväiselle yhtheistyöle. Se seuraa sitä pitkänaikhaista suunittelua ja jällaa periuutile 2021-2024.

Kokemusvaihtelu ja yhtheistyö

INTOSAI

INTOSAI – International Organisation of Supreme Audit Institutions – oon klupali paraplyyorganisasuuni kansaliselle revisuuniorgaanile – Supreme Audit Institutions, SAI. Organisasuunila oon 194 jäsentä ja sen jeneraalisekretariaatti oon kansalisella revisuuniorgaanila Österriikessä.

Päämäärä INTOSAI:le oon ette laittaa fuurymmin heän jäsenille jossako net saattavat vaihettaa tietoa ja kokemuksia ja saaja hyötyä toisitten lopputuloksista ja tietämyksistä siinä tarkotuksessa ette säänölisesti kehittää revisuunia julkisessa sektorissa. INTOSAI toimii primäristi suunattuna ette laittaa stantartin ja kapasiteettikehityksen. Työtä tehhään pääkomiteoissa johonka kuuluu aliryhmiä.

Korkein päättävä orgaani oon INCOSAI – International Congress of Supreme Audit Institutions – joka kokkointuu joka kolmas vuosi. INTOSAI:n johtokunta – Governing Board – vastaa johtamisesta ja jatkuvuuesta kongressitten välissä. Sillä oon 21 jäsentä jokka kokkointuvat kerran vuessa.

INTOSAI:la oon seittemän rekiunaalia työryhmää. Riikinrevisuuni kuuluu eurooppalaisheen rekiunaahliin organisasuuhniin EUROSAI.

Kapasiteettikehityksen etistäminen

INTOSAI Capacity Building Committee (CBC) oon organisasuunin pääkomitea kapasiteettikehitykselle. SBC:n työryhmät fukyseeraavat muun muassa revisuuniprofesuunin kehityksheen esimerkiksi helpottamalla yytvärteerinkiä revisuunivirastoitten kesken (peer review) ja lissäämällä maholisuuksia yhtheishiin tarkistukshiin eri rekiuunissa. CBC kehittää kansa metutia ja työkaluja ette vahvistaa revisuunivirastoitten intekriteettiä. Komitean työ johtaa lisäthyyn uskovuutheen ja luottamuksheen valtiolisista revisuunista niin kansalisesti ko kansanvälisesti, ja suuremphaan vaikutuksheen tarkistuksille eri maissa.

CBC tekkee työtä pareman yhtheistyön eestä INTOSAI:n rekiunaalitten organisasuunitten kansa ja INTOSAI:n rekiunaalitten organisasuunitten välissä ja kansa likhiisheen yhtheistyöhöön INTOSAI:n muitten pääkomiteoitten ja INTOSAI Development Initiative:n kansa, joka oon norjalainen säätiö joka antaa tukea revisuunivirastoile.

LUE LISSÄÄ

INTOSAI

Lue lissää INTOSAI Capacity Buildning Committee:stä

Lue lissää INTOSAI Development Initiative:stä

Stantartiseerinkityö INTOSAI:ssa

Yks INTOSAI:n päätarkotuksista oon ette ottaa esile klupalisti hyväksyttyjä stantartia revisuunile. Tätä työtä tehhään niin finansiellissä revisuunissa, tehokkuusrevisuunissa ja sääntöseurantirevisuunissa. Riikinrevisuuni oon aktiivisti matkassa stantartikehityksessä finansiellile revisuunile ja tehokkuusrevisuunile. Riikinrevisuuni ei käytä tällä hetkelä stantartia sääntöseurantirevisuunile.

INTOSAI:n stantartit finansiellile revisuunile rakentautuvat niistä stantartista jokka yhtheistyöorganisasuunit ottavat esile revisorille privatissa sektorissa.

Se ette revisuunivirastot eri maissa käyttävät samoja stantartia tekkee ette laatu ja vertailukelposuus työssä etistyy. Sitä paitti yhtheiset stantartit helpottavat yhtheistyötä yhtheisitten ongelmitten tarkistelussa.

LUE LISSÄÄ

INTOSAI:n stantartia

Stantartiseerinkityö INTOSAI:ssa

EUROSAI

EUROSAI oon rekiunaali organisasuuni INTOSAI:ssa johonka kuuluu 50 eurooppalaista kansalista revisuunivirastoa, siiheen räknätty Eurooppalainen Revisuunituomioistuin.

EUROSAI tekkee justhiins nyt työtä olletikki kahessa strateekisessä päämääräaluheessa. Yks niistä tähtää ette tukea tehokhaita, innovatiiviä ja relevanttia tarkisteluja professunellin yhtheistyön kautta. Toinen päämääräalue tähtää auttamhaan revisuunivirastoja ette käyttää uusia maholisuuksia ja hantteerata haastheita tukemalla niitten institysunelliä kehitystä. Riikinrevisuuni johtaa tätä työtä yhessä Puolan revisuuniviraston kansa.

LUE LISSÄÄ

EUROSAI

Pohjosmainen yhtheistyö

Riikinrevisuuni oon matkassa epäviralisessa yhtheistyössä heän sisarorganisasuunitten kansa Pohjosmaissa. Pohjosmaisessa yhtheistyössä virastoitten johtokunnat vaihettavat kokemuksia toisitten kansa ja keskustelevat kysymyksistä joistako olhaan yhtheisesti innostunheet niinku esimerkiksi laatuvarmistelusta elikkä revisuunin yytvärteerinkistä. Pohjosmaitten virastot totheuttavat esimerkiksi paralelliä tarkisteluja yhessä.

Uppdaterad: 16 December 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?