Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kansanvälistä kehitystyötä

Tarkotus Riikinrevisuunin kansanvälisellä kehitysyhtheistyölä (IU) oon ette tukea riippumattomitten professunellitten revisuuniorgaanitten kehitystä, eesauttaa temokraattista kehitystä ja vahvistaa parmalentitten kontrollivaltaa eri paikoissa mailmaa. Tällä hetkelä met veämä projektia Aafriikassa, Kaakkoiseuroopassa ja Aasiassa.

Lähtökohtapistheet kehitysyhtheistyöle

Kehitysyhtheistyössä met tehemä töitä pitkänaikhaisissa yhtheistyöprojektissa tukena meän paartneri-institysuunitten institysunellile ja professunellile kapasiteettikehitykselle. Meän lähtökohta oon ette tukea niitä reformia ja stratekiitä jokka ohjaavat meän paartneri-institysuunitten kehitystä. Kokohnaisvaltanen päämäärä meän projektissa oon ette auttaa ette net revisuunivirastot joitako met tuema saattavat toimia ja tehhä töitä kansanvälisitten revisuunistantartitten mukhaan (ISSAI).

Meän yhtheistyöprojekthiin kuuluu normaalisti aktiviteettiä jokka oon liittynheet tehokhaasheen revisuuniproseshiin, ette kehittää kompetensiä ette kirjottaa käyttäjäystävälisiä korkealaatusia revisuuniraporttia ja perustaa kvalitatiiviä suhtheita paartitten kansa. Esimerkkiä projektiaktiviteetistä oon tuki kansanvälisitten revisuunistantartitten totheuttamisheen neuvonantamisella ja praktisella ohjauksella.

Normaalisti met palkkaama työntekiöitä eri osista Riikinrevisuunin toiminasta jokka saavat kuulua erikoisheen projekti- elikkä maaryhmään lyhyaikhaiseksperttinä. Näilä ryhmilä oon erikoinen vastuu suunittelusta, työväestä ja projektiaktiviteetitten totheuttamisesta. Meilä oon kansa temattisia työryhmiä kokemusvaihtelulle, yhtheensovittelulle ja metutitten kehitykselle.

Osa kehitysyhtheistyössä oon kansa ette Riikinrevisuuni ottaa tehtäviä ulkopuolisenna revisorinna kansanvälisissä organisasuunissa joilako oon kehitysmantaatti.

Riikinrevisuunila oon stratekii kansanväliselle kehitysyhtheistyöle. Se määrää päämäärät ja suunat työle ja itentifieeraa priuriteerinkiä toiminalle 2021 – 2024.

Revisuuni kansanvälisistä organisasuunista

Riikinrevisuunila oon mantaatti ette ottaa tehtäviä ulkopuolirevisorinna kansanvälisissä organisasuunissa, esimerkiksi eri FN-orgaanissa elikkä muissa yhtheistyöorganisasuunissa joissako Ruotti oon jäsen. Ulkopuolirevisorinna Riikinrevisori tarkistaa ensi siassa organisasuunin vuosikertomusta, ja joskus kansa jos toimintaa tehhään tehokhaala ja sopevalla laila.

Riikinrevisuuni tekkee 2020 lähtien aktiivia työtä ette ottaa useampia tehtäviä ulkopuolirevisorinna kansanvälisissä organisasuunissa joilako oon kehitysmantaatti, niin sanottu organisasuunit jokka toimivat kansanvälisitten kriteritten mukhaan avustukselle.

Suuri osa ruottalaisesta avustuksesta kanaliseerathaan multirateraalitten organisasuunitten kautta, ja se oon tärkeätä Ruottile ette resyrsiä käytethään aukenhaisesti, tekhokhaasti ja tarkotuksenmukhaisesti. Riikinrevisuuni saattaa eesauttaa siiheen ottamalla tehtäviä ulkopuolirevisorinna ja tarkistaa kansanvälisiä organisasuunia.

Päämäärä ja rahotus

Toimintaa rahotethaan valtiopäivitten määrärahoila, 50 miljoonaa kruunua vuessa. Net pittää käyttää kansanvälisheen kehitysyhtheistyöhöön päämääritten ja suunan mukhaan Ruottin politiikale klupalille kehitykselle.

Rikinrevisuunin päämäärä oon ette eesauttaa vahvistamhaan kansanvälisitten revisuunivirastoitten kykyä ette tehhä revisuunia kansanvälisitten stantartitten mukhaan.

Tulokset

Riikinrevisuuni ilmottaa joka neljäs vuosi valtiopäivile tulokset heän kansanvälisestä kehitysyhtheistyöstä, jossako kehitysmaile annethaan tukea ette kehittää heän kykyä ette tehhä revisuunia ja vahvistaa kansalisitten parlamentitten kontrollivaltaa. Viimisessä raportissa, johonka kuuluvat vuet 2015-2018 selostethaan saavutetuista tuloksista, päänänsä perustetut ulkopuolishiin yytvärteerinkhiin, mutta kansa omhiin arvostelhuin.

Uppdaterad: 31 August 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?