Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Grundsärskolans kunskapsuppdrag – styrning, stöd och uppföljning

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av grundsärskolans kunskapsuppdrag. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i maj 2019.

Bakgrund

Det svenska skolsystemet reformerades 2011 och fick en tydligare mål- och resultatstyrning. Fler elever bedömdes kunna nå skolans kunskapsmål om målstrukturen gjordes tydligare och om elevernas kunskaper följdes upp och utvärderades. Intentionerna med reformen gällde grundsärskolan på samma sätt som övriga skolformer.

Omkring 10 000 elever idag får sin utbildning helt eller delvis enligt grundsärskolans läroplan, vilket motsvarar omkring en procent av grundskolans elever.

Det finns indikationer på att Skolverket inte fullt ut uppfyller sitt uppdrag att utforma styrdokument och ge huvudmännen stöd att tolka och använda styrdokumenten. Det finns även tecken på att utvärderingen och uppföljningen av grundsärskolan inte ger tillräcklig information om eleverna i grundsärskolan kan utveckla sina kunskaper så långt som möjligt. Övriga grundskolan följs regelbundet upp med olika metoder (betyg, nationella prov och internationella mätningar som PISA och TIMMS samt individbaserad statistik), men inget av detta sker för eleverna i grundsärskolan.

Syfte

Syftet med granskningen är att bedöma hur ändamålsenliga regeringens, Skolverkets och Skolinspektionens insatser är för att styra, stödja och följa upp grundsärskolans kunskapsuppdrag. Inom ramarna för granskningen kommer Riksrevisionen även att undersöka hur väl skolhuvudmännen uppfyller sitt kunskapsuppdrag.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 18 februari 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?