Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i februari 2020.

Bakgrund

Sedan mitten av 1990-talet har priserna på bostäder stadigt ökat i Sverige. Mellan 2000 och 2017 ökade det reala genomsnittliga priset för en bostadsrätt med nästan 400 procent. Denna ökningstakt är flera gånger större än inkomstutvecklingen och hushållen tar idag större lån än tidigare när de köper bostad.

På marknaden för nyproducerade bostadsrätter förefaller den konsumentskyddande lagstiftningen vara svagare än på andra delar av bostadsmarknaden. Det har också uppmärksammats en obalans mellan säljare och köpare, där konsumenterna är den svagare parten. Forskningen har under senare år dessutom visat att många konsumenters förmåga att fatta rationella ekonomiska beslut är betydligt mer begränsad än vad som tidigare har antagits. Krav på snabba beslut och bristande information om risker och åtaganden gör köparen än mer sårbar.

Väsentliga risker som en köpare av en nyproducerad bostadsrätt har att ta ställning till är bindande förhandsavtal i kombination med prisnedgångar på marknaden eller att bygget blir försenat, höga lån i den aktuella bostadsrättsföreningen samt bristande insyn och möjlighet att utkräva utlovad kvalitet på bostaden.

På grund av de stadigt ökande bostadspriserna har systemets risker inte blivit tydliga, och eventuella brister har därför ej uppmärksammats. Den begränsade prisnedgången sedan hösten 2017 har dock belyst konsumentens utsatta ställning.

Syfte

Syftet är att granska om staten har gjort tillräckligt för att säkerställa att nyproducerade bostadsrätter säljs på en väl fungerande konsumentmarknad, det vill säga där konsumenten har ett ändamålsenligt skydd i lagstiftningen och får information som möjliggör välgrundade beslut.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 22 augusti 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?