Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Läkares förutsättningar för att bedöma arbetsförmåga

Riksrevisionen har inlett en granskning av läkares förutsättningar för att bedöma arbetsförmåga i sjukskrivningsprocessen. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i maj 2018.

Bakgrund

Sjukpenning ska ge ekonomisk trygghet när arbetsförmågan bedöms vara nedsatt med minst 25 procent på grund av sjukdom. Totalt fick 610 000 personer sjukpenning under år 2015, varav 64 procent var kvinnor. I december 2015 berodde 50 procent av kvinnors och 37 procents av mäns sjukskrivningar på psykisk ohälsa. Ångest- och stressyndrom och depression stod för över 90 procent av sjukskrivningarna inom psykiatriska diagnoser. Statens kostnader för sjukskrivning och rehabilitering m.m. uppgick år 2015 till närmare 37 miljarder kronor. Kostnaderna beräknas öka de närmaste åren till ungefär 45 miljarder kronor år 2020. Regeringen framhåller att detta är en allvarlig utveckling som måste brytas. Målet är att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av år 2020, mot dagens 10,8 dagar.

Alla läkare inom hälso- och sjukvården har möjlighet att sjukskriva patienter. Vid sjukskrivning har läkaren i relation till sin patient främst två roller, dels rollen som patientens behandlande läkare, dels en försäkringsmedicinsk roll. Det försäkringsmedicinska uppdraget innebär att beskriva och bedöma arbetsförmåga i ett medicinskt underlag. Därefter gör Försäkringskassan sin bedömning och fattar beslut i ärendet. En bedömning av arbetsförmågan är därmed central i sjukskrivningsprocessen.

Syfte och inriktning

Granskningens syfte är att undersöka läkares förutsättningar för att bedöma enskilda patienters arbetsförmåga, både med hänsyn till medicinsk diagnos och till individens unika förhållanden i övrigt, till exempel arbetsuppgifter. Granskningen avgränsas till sjukskrivande läkare som ska bedöma arbetsförmåga hos patienter med en psykiatrisk diagnos. Inriktningen är läkares försäkringsmedicinska roll och deras erfarenheter och synpunkter på arbetet med arbetsförmågebedömningar vid sjukskrivningar. Riksrevisionen granskar alltså inte hälso- och sjukvården, utan det försäkringsmedicinska uppdraget som sjukskrivande läkare har.

Myndigheter som ingår i granskningen är Försäkringskassan och Socialstyrelsen. Regeringen (Socialdepartementet) omfattas vad gäller den styrning och de förutsättningar som getts myndigheterna och sjukskrivande läkare.

Med utgångspunkt i det nuvarande systemet och processen för sjukskrivning är den övergripande revisionsfrågan:

Har läkare tillräckliga förutsättningar för att bedöma enskilda individers arbetsförmåga och leverera adekvata utlåtanden som underlag för beslut om sjukskrivning?

Uppdaterad: 13 mars 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection