Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Långsiktigt skydd av värdefull skog

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av det långsiktiga skyddet av värdefull skog. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i juni 2018.

Bakgrund

Skydd av värdefulla skogsområden är ett viktigt medel för att nå regeringens och riksdagens fastställda miljömål, framförallt miljökvalitetsmålet Levande skogar. Målet anger att skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Genom formuleringen av etappmålet för områdesskydd av skog uttrycker staten att både formellt skydd (nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden) och frivilliga avsättningar (som skogsägare gör) förväntas bidra till måluppfyllelse.

Vid den senaste miljömålsuppföljningen gör Naturvårdsverket bedömningen att varken miljökvalitetsmålet Levande skogar eller etappmålet om områdesskydd av skog kommer uppnås till år 2020 givet befintliga resurser och insatser. Mot bakgrund av detta är det motiverat att granska om de insatser som görs är effektiva och ändamålsenliga.

Syfte

Granskningen syftar till att bedöma om statens insatser för långsiktigt skydd av värdefull skog på ett effektivt och ändamålsenligt sätt bidrar till att nå regeringens och riksdagens miljömål, framförallt miljökvalitetsmålet Levande skogar. Eftersom både formellt skydd och frivilliga avsättningar förväntas bidra till måluppfyllelse omfattar granskningen båda skyddsformerna.

Uppdaterad: 12 februari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection