Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens insatser för en effektiv hantering av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av statens insatser för en effektiv hantering av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i juni 2023.

Bakgrund

Såväl inom EU som i Sverige framhålls vikten av att minska avfallsmängder och öka återanvändningen av olika material, samt att övergången till cirkulär ekonomi är viktig för att nå målen om klimatneutralitet till 2050.

Enligt EU:s beslutade avfallshierarki ska avfall i första hand förebyggas, i andra hand återanvändas, i tredje hand materialåtervinnas och i fjärde hand återvinnas på annat sätt – till exempel genom att omvandlas till fjärrvärme och el i förbränningsanläggningar. I sista hand ska avfallet bortskaffas genom deponering eller liknande.

Avfallsmängderna från uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad förväntas öka kraftigt framöver. Det anses idag inte ekonomiskt lönsamt att materialåtervinna dem, vilket medför utmaningar i att hantera avfallet enligt avfallshierarkin och målsättningarna för en cirkulär ekonomi.

Det är till stor del okänt hur uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad hanteras i dag. Av insamlade solcellspaneler återvinns visserligen metalldelar och kablar, men inte själva solcellerna. För vindturbinbladen saknas information om hanteringen, men det finns indikationer på att de bränns eller hamnar på deponier.

Syfte

Granskningen ska svara på om staten har sett till att uttjänta solcellspaneler och turbinblad från vindkraftverk hanteras så att återanvändning och materialåtervinning främjas och avfallshanteringen sker på ett miljöriktigt sätt.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 18 november 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?