Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens insatser för tillgången till allmänt vatten och avlopp

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av statens insatser för tillgången till allmänt vatten och avlopp. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i februari 2025.

Bakgrund

Tillgången till rent vatten är en grundläggande förutsättning för människans överlevnad. I Sverige använder varje person dagligen i genomsnitt 140 liter vatten som dryck, till tvättning, diskning, hygien, spolning och annat. Att avloppsvatten kan föras bort och renas på ett säkert sätt är avgörande för både miljön och människans hälsa.

I Sverige ska kommunerna tillgodose behovet av vatten och avlopp i tätbebyggelse, om det behövs av hälso- eller miljöskäl. Dessa tjänster kallas allmänna vattentjänster. Nästan 90 procent av befolkningen bor i ett hushåll som utnyttjar allmänna vattentjänster.

Även om det är ett kommunalt ansvar har staten flera viktiga roller. Till exempel bedriver länsstyrelserna tillsyn över att kommunerna fullgör sina skyldigheter, Havs- och vattenmyndigheten ger länsstyrelserna vägledning och flera statliga myndigheter tar fram riktlinjer och ger råd i frågor som gäller vatten och avlopp. Kommunernas förutsättningar att leva upp till sitt ansvar påverkas även av de lagar och förordningar som gäller på området.

Förutsättningarna för landets kommuner att tillgodose behovet av vattentjänster ser mycket olika ut. Kommuner med stora avstånd, minskande befolkning och dålig ekonomi har särskilda utmaningar.

Kommunernas investeringar i de anläggningar som krävs för att tillhandahålla avlopp och rent vatten har under en längre tid understigit investeringsbehovet, vilket medfört en växande investeringsskuld. På sikt kan dessa eftersatta investeringar i va-anläggningarna innebära risker både för människors hälsa och miljön.

Det har i flera olika sammanhang framförts att den statliga ansvarsfördelningen är otydlig och att samordningen brister. Det finns även indikationer på brister i den tillsyn som länsstyrelserna utför.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens insatser gentemot kommunerna när det gäller ansvaret att tillhandahålla allmänna vattentjänster är effektiva. Granskningen omfattar insatser och styrning av länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten och regeringen.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?