Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Tillämpningen av utgiftstaket

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av tillämpningen av utgiftstaket. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i december 2020.

Bakgrund

Utgiftstaket är en del av det finanspolitiska ramverket. Ramverket växte fram efter den ekonomiska krisen på 1990-talet, som innebar stora offentligfinansiella underskott och en snabbt stigande statsskuld. Syftet med ramverket är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar och transparent finanspolitik.

Utgiftstaket innebär att de så kallade takbegränsade utgifterna (statsbudgetens utgifter utom ränteutgifterna men med tillägg för utgifterna i ålderspensionssystemet) inte får överstiga ett belopp som föreslagits av regeringen och beslutats av riksdagen tre år tidigare. En viktig funktion för utgiftstaket är att ge förutsättningar att uppnå överskottsmålet med en önskvärd avvägning mellan utgifter och skatteuttag. Utgiftstaket är också centralt i budgetberedningen, det sätter en övre gräns för den totala utgiftsnivån i förslaget till statsbudget och tvingar fram prioriteringar mellan och inom olika utgiftsområden.

Regeringens hantering av utgiftstaket har kritiserats genom åren. Dels för att de åtgärder som den har vidtagit för att undvika ett överskridande snarare har handlat om att utgifter flyttats mellan olika kalenderår än om åtgärder som påverkar utgiftsutvecklingen. De senaste åren har regeringen även fått kritik för att den inte tillräckligt motiverar sina förslag till utgiftstak samtidigt som förslagen inneburit relativt stort utrymme för möjliga utgiftsökningar i förhållande till överskottsmål och förväntade skatteintäkter.

Syfte

Granskningen ska undersöka om tillämpningen av utgiftstaket är i enlighet med intentionerna i det finanspolitiska ramverket.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 12 maj 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?