Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Tillförlitligheten i räkenskapssammandraget (rapport 2)

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av tillförlitligheten i räkenskapssammandraget för kommuner. Granskningen är inriktad mot två potentiella felkällor i räkenskapssammandraget: kommunernas fördelning av gemensamma kostnader och kommunernas resultatutjämning.

Granskningens resultat kommer att avrapporteras i två granskningsrapporter. I den första rapporten redovisas granskningsresultat rörande fördelning av gemensamma kostnader och konsekvenser för kommunjämförelser. Planerad publicering är 20 mars 2018.

I denna, den andra rapporten, redovisas granskningsresultat rörande resultatutjämning och konsekvenser för nationalräkenskaperna. Planerad publicering är juni 2018.

Bakgrund

Räkenskapssammandraget är en årlig insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga kommuner och utgör den centrala informationskällan för statens bild av kommunernas finansiella ställning och ekonomiska utveckling. Det är av grundläggande betydelse att uppgifterna i räkenskapssammandraget är tillförlitliga. Statliga utredningar, SCB, forskare och revisionsorgan har pekat på potentiella felkällor i räkenskapssammandraget. Riksrevisionens bedömning är att dessa potentiella felkällor delvis är otillräckligt belysta.

Syfte

Syftet är att undersöka om staten har skapat förutsättningar att genom räkenskapssammandraget generera ändamålsenlig information om kommunernas ekonomiska situation och utveckling.

Uppdaterad: 09 mars 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection