Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Redovisning av motiv för ägande till samtliga statliga bolag behövs

Staten äger ett femtiotal bolag som tillsammans värderas till cirka 430 miljarder kronor. Regeringen gör inte tillräckligt för att säkerställa att motiven till ägandet är aktuella och tydligt formulerade för alla statligt ägda bolag.

Riksrevisionen har granskat om regeringens förvaltning av de statligt ägda bolagen säkerställer att motiven till ägandet är aktuella och tydligt formulerade. Förändrade marknads- och samhällsförutsättningar kräver en återkommande översyn och genomlysning av motiven till statens ägande i olika bolag.

– Regeringen har inte redovisat motiv till varför staten äger enskilda bolag. Inaktuella och otydliga motiv kan leda till att kapital som kunde ha använts för andra ändamål binds upp i onödan och försämrar förutsättningarna för en effektiv styrning av bolagen, säger riksrevisor Margareta Åberg.

Enligt riksdagen ska staten bara äga bolag om det är motiverat också av andra skäl än att skapa ekonomiskt värde.

Regeringen gör i viss utsträckning bedömningar av aktualiteteten i enskilda innehav och agerar utifrån dessa. Men det görs inte för samtliga bolag och inte återkommande eller på ett systematiskt sätt. Den senaste genomgången av samtliga bolag genomfördes av en extern konsult på regeringens uppdrag 2011. För åtta bolag bedömdes det inte finnas entydiga skäl till fortsatt statligt ägande utifrån riksdagens kriterier.

Riksrevisionen har gått igenom de statligt ägda bolagen och identifierat exempel på bolag som kan behöva diskuteras med avseende på ägar- och driftsform. Riksrevisionen delar bedömningen från 2011 som alltjämt bedöms vara aktuell och anser att det kan finnas skäl att bedöma om motiven till statligt ägande är uppfyllda för ytterligare fem bolag.

Enligt ett riksdagsbeslut 1981 lämnar regeringen årligen en redogörelse för det gångna årets förvaltning till riksdagen. Näringsutskottet bedömde då att den statliga företagssektorns organisation och verksamhet ger statsmakterna anledning till regelbundet återkommande principiella överväganden.

– Motiven till statligt bolagsägande som riksdagen beslutat har inte varit föremål för någon förnyad prövning sedan 2007, säger projektledare Dimitrios Ioannidis.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 05 juni 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection