Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Viktiga förbättringsområden inom statlig internrevision

Internrevisionens uppgift är att analysera verksamhetens risker och självständigt granska om myndighetsledningens styrning och kontroll är tillräckligt bra. Granskningsrapporten som publiceras idag visar att förutsättningarna för internrevisionen inom statlig verksamhet behöver förbättras på en rad områden.

Reglerna om internrevision i statlig verksamhet beslutades i samband med 1990-talets statsfinansiella kris och bristande internstyrning och kontroll i den statliga förvaltningen.

Internrevision infördes på myndigheter med stora pengaflöden och omfattande intern delegering av ansvar och befogenheter, och finns i dag vid 69 olika myndigheter som tillsammans omfattar 90 procent av statens budget.

Internrevisionen ska analysera verksamhetens risker och självständigt granska om myndighetsledningens styrning och kontroll är tillräckligt bra.

Riksrevisionen har vid sin granskning upptäckt brister bland annat när det gäller internrevisorernas organisatoriska oberoende. Ett exempel på detta är att inte alla internrevisorer ges möjlighet att träffa sin uppdragsgivare. Granskningen pekar även på brister i arbetet med att självständigt ta fram riskanalyser.

– En förutsättning för att internrevisionen ska lyckas med sitt uppdrag är att den arbetar utifrån en självständig riskanalys. Där finns det en hel del kvar att göra, säger Robert Boije, chef för Riksrevisionens avdelning för effektivitetsrevision.

– Brister i den externa kvalitetssäkringen av internrevisorernas arbete väcker också viss oro. Vissa myndigheter gör den alldeles för sällan – eller till och med inte alls, säger projektledare Maria Ljunggren.

Riksrevisionen anser att Regeringskansliets samordning av internrevisionen fungerar, men konstaterar samtidigt att information om brister inte alltid når berört departement. En annan slutsats är att systemet med internrevision blir sårbart när flera myndigheter delar på en internrevisor.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att överväga om det ska införas krav på att varje myndighet som lyder under internrevisionsförordningen ska ha minst en internrevisor på heltid. Regeringen bör även överväga att förtydliga om internrevisionen ska lämna en årlig bedömning av myndighetens interna styrning och kontroll till myndighetsledningen. Dessutom bör regeringen ge Ekonomistyrningsverket i uppdrag att samordna den externa kvalitetssäkringen av internrevisionen, samt säkerställa att den genomförs minst vart tredje år.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 05 juni 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection