Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Myndigheter med modifierad revisionsberättelse 2016

I år har 14 myndigheter och en stiftelse fått en revisionsberättelse med någon form av modifierat uttalande. De flesta av dem har fått en reservation som innebär att Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen, utöver de brister som beskrivs i revisionsberättelsen, i alla väsent­liga avseenden ger en rättvisande bild.

Statens fastighetsverk

Riksrevisionen avstår från att göra uttalanden

Ur revisionsberättelsen:
"Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen. Vid tidpunkt för avlämnande av revisionsberättelsen är myndighetens före detta generaldirektör och en fastighetsdirektör föremål för utredning för misstanke om grov trolöshet mot huvudman. Misstankarna avser brott som utreds som grovt brott. När revisorn har betydande tvivel avseende myndighetsledningens eller styrelsens kompetens eller hederlighet behöver revisorn överväga att avgå från revisionsuppdraget. Riksrevisionen kan inte avgå från ett revisionsuppdrag. Det är inte Riksrevisionens uppgift att utreda eventuella oegentligheter som uppdagats. Revisionsberättelsen ska dessutom enligt lag avlämnas vid ett tillfälle när det fortfarande inte finns tillräckliga revisionsbevis för att det inte förekommit väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter under 2016. Det råder även osäkerhet om före detta generaldirektören har utövat erforderlig tillsyn över myndigheten för att förhindra väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller fel.

Till följd av ovanstående bedömer vi att vi inte kan förlita oss på den före detta generaldirektörens förmåga i detta fall. Sammantaget medför dessa osäkerhetsfaktorer att vi inte har kunnat bilda oss en uppfattning om huruvida årsredovisningen innehåller väsentliga felaktigheter. När vi avstår från att uttala oss om årsredovisningen avstår vi även från att uttala oss om ledningens efterlevnad av tillämpliga föreskrifter för användning av anslag och inkomster och bedömning av intern styrning och kontroll."

Tillväxtverket

Riksrevisionen uttalar sig med avvikande mening

Ur revisionsberättelsen:
"Tillväxtverkets årsredovisning för 2016 innehåller omfattande felaktigheter som påverkar hela den finansiella redovisningen samt ger följdfel i de finansiella uppgifterna i resultatredovisningen.

Myndigheten har inte redovisat valutakursdifferenser som uppstått vid inbetalningar från EU i uppbördsavsnittet avseende utgifter som myndigheten har återkrävt från Europeiska strukturfonden ERUF. Härigenom har myndigheten inte följt 2 kap. 7 § 4 p, 4 kap. 1 § och 5 kap. 12 § i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. De redovisade mellanhavandena mot EU avseende ERUF och Öresund-Kattegat-Skagerrak innehåller dessutom felaktigheter i form av dubbelbokningar och felaktigt värderade fordringar till väsentliga belopp. Felaktigheterna påverkar övriga upplupna intäkter, övriga förutbetalda intäkter, transfereringsavsnittet, uppbördsavsnittet, intäkter av bidrag samt årets kapitalförändring. Dessa felaktigheter ger följdfel i avsnittet "Året i siffror" i resultatredovisningen. Avsnittet "Kommentarer till utfall" innehåller även felaktigt angivna förändringar jämfört med resultaträkningen."

Kammarkollegiet

Riksrevisionen uttalar sig med reservation

Ur revisionsberättelsen:
"Normeringen avseende redovisning av Andelar i hel- och delägda bolag ger inte tillräckliga förutsättningar för att, i rimlig tid innan avlämnande av revisionsberättelsen, säkerställa tillräckliga och ändamålsenliga underlag för att redovisningen ska kunna bedömas om denna överensstämmer med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och tillämpliga föreskrifter samt ger en rättvisande bild per den 31 december.

Kammarkollegiet har vid beaktande av preferensaktier, emitterade under perioden 2013-2014 justerat innehavet i SAS AB med ett för lågt belopp om 149 mnkr. Efter att innehavet omvärderats från kapitalandelsmetoden till anskaffningsvärde upptaget till rådande marknadsvärde för innehavet får detta som effekt att de finansiella intäkter som redovisas i resultaträkningen borde ha varit 149 mnkr högre."

I årsredovisningen som lämnades till regeringen 2017-02-22 saknas en komplett anslagsredovisning enligt 2 kap. 4 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605).

Folke Bernadotteakademien

Riksrevisionen uttalar sig med reservation

Ur revisionsberättelsen:
"I årsredovisningen som lämnades till regeringen 2017-02-22 saknas sammanställning över väsentliga uppgifter enligt 2 kap. 4 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605)."

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Riksrevisionen uttalar sig med reservation

Ur revisionsberättelsen:
"I årsredovisningen som lämnades till regeringen 2017-02-22 saknas en fördelning av myndighetens totala intäkter och kostnader enligt 3 kap. 2 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605)."

Länsstyrelsen i Örebro län

Riksrevisionen uttalar sig med reservation

Ur revisionsberättelsen:
"Myndigheten har felaktigt belastat anslag UO 1 5:1 ap. 14 Länsstyrelserna m.m. med kostnader om 2 200 tkr avseende ombyggnation och renoveringsarbeten i en fastighet som myndigheten hyr. Dessa kostnader borde enligt 5 kap. 1 § förordning om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) redovisats som förbättringsutgifter på annans fastighet och finansierats via lån i Riksgäldskontoret i enlighet med 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordning (2011:210). Den felaktiga anslagsbelastningen uppgår därmed till 2 160 tkr. Eftersom myndigheten har ett anslagssparande på 3 % skulle beloppet ha återbetalats och en indragning av anslagsmedel skulle ha gjorts 2017."

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Riksrevisionen uttalar sig med reservation

Ur revisionsberättelsen:
"Myndigheten har felaktigt belastat förvaltningsanslaget med kostnader om 829 tkr avseende ombyggnation i den fastighet som myndigheten hyr. Dessa kostnader borde enligt 5 kap. 1 § förordning om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) redovisats som förbättringsutgifter på annans fastighet och finansierats via lån i Riksgäldskontoret i enlighet med 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordning (2011:210). Den felaktiga anslagsbelastningen uppgår därmed till 714 tkr. Eftersom myndigheten har ett anslagssparande på 5,3 % skulle beloppet ha återbetalats genom indragning av anslagsmedel 2017. Om anläggningarna lånefinansierats hade låneramen överskridits med 244 tkr per 2016-12-31."

Försäkringskassan

Riksrevisionen uttalar sig med reservation

Ur revisionsberättelsen:
"Myndigheten har per 2016-12-31 överskridit den av regeringen beslutade bemyndiganderamen för anslag UO 10 1:6 ap 9 Bidrag för sjukskrivningsprocessen, Försäkringsmedicinska utredningar med ca 207 500 tkr. Bemyndiganderamen uppgår till 312 500 tkr och utestående åtaganden uppgår uppskattningsvis till 520 000 tkr. Myndigheten redovisar i årsredovisningen ett felaktigt utstående belopp i bemyndiganderedovisningen om 303 928 tkr."

Post och telestyrelsen

Riksrevisionen uttalar sig med reservation

Ur revisionsberättelsen:
"Myndigheten har överskridit bemyndiganderamen gällande anslag UO 22 2:3 anslagspost 3 Grundläggande betaltjänster. Bemyndiganderamen uppgår till 36 000 tkr och utestående åtaganden enligt årsredovisningen uppgår till 42 079 tkr."

Havs- och vattenmyndigheten

Riksrevisionen uttalar sig med reservation

Ur revisionsberättelsen:
"Myndigheten har överskridit det av regeringen beslutade slutåret (2020) avseende beställningsbemyndigandet för anslag UO 20 1:12 ap 2 Havs- och vattenmiljöer genom att ingå åtaganden på 2 959 tkr för år 2021. För samma anslag har även den i regleringsbrevet angivna bemyndiganderamen för 2017 överskridits med 65 630 tkr. Förhållandena framgår delvis i not till bemyndiganderedovisningen."

Statistiska centralbyrån

Riksrevisionen uttalar sig med reservation

Ur revisionsberättelsen:
"Statistiska centralbyrån redovisar i årsredovisningen en omsättning för avgiftsområdet Officiell statistik på 129,2 miljoner kronor under 2016 och ett ackumulerat underskott om 48,4 miljoner kronor per den 31 december 2016.

För Övriga uppdrag redovisar Statistiska centralbyrån en omsättning på 314,3 mnkr under 2016 och ett ackumulerat överskott på 81,8 mnkr.

Det ekonomiska målet för dessa avgiftsverksamheter är enligt 5 § avgiftsförordningen (1992:191) att avgifter ska beräknas så att de helt täcker verksamhetens kostnader (full kostnadstäckning). Enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 5 § avgiftsförordningen (1992:191) ska avgifterna beräknas så att intäkterna på ett eller några års sikt täcker samtliga med verksamheten direkt eller indirekt förenade kostnader. Statistiska centralbyrån har under flera års tid byggt upp de ackumulerade under- och överskotten vilka avviker från det ekonomiska målet om full kostnadstäckning som regleras i 5 § avgiftsförordningen (1992:191)."

Migrationsverket

Riksrevisionen uttalar sig med reservation

Ur revisionsberättelsen:
"Myndigheten har under året vid ett flertal tillfällen överskridit av regeringen beslutad räntekontokredit. Det maximala överskridandet uppgick till 351,6 mnkr. Myndigheten har beskrivit förhållandet bl.a. på sidan 120 i årsredovisningen."

Kustbevakningen

Riksrevisionen uttalar sig med reservation

Ur revisionsberättelsen:
"Myndigheten har genom att använda anslagsmedel för att finansiera sitt deltagande i av EU genomförda räddningsaktioner i Medelhavet överskridit sina befogenheter. I regeringsbeslutet skrivs att insatserna ska finansieras av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex). Även om Frontex finansierat den största delen av insatserna har förvaltningsanslaget i strid mot regeringsbeslut Ju2015/3890/SSK (daterat 2015-04-30) belastats med kostnader om minst 8 mnkr."

Sametinget

Riksrevisionen uttalar sig med reservation

Ur revisionsberättelsen:
"Sametinget har betalat mötesersättningar till nämndledamöter vid annan myndighet och till styrelseledamöter i annan organisation. Utbetalningarna om totalt ca 150 tkr har belastat anslaget UO 1.3.1 ap.1, och är inte i överensstämmelse med Sametingets instruktion och regleringsbrevets villkor för anslaget. Sametinget har därigenom inte använt anslag i enlighet med av riksdagen beslutade ändamål och i överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter."

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Riksrevisionen uttalar sig med reservation

Ur revisionsberättelsen:
"Stiftelsen ska enligt 5 § i stiftelseförordnandet vid arvodering av styrelseledamöter följa lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ. Vid genomförd förvaltningsrevision har det uppdagats att arvoden till styrelseledamöter utbetalats i strid med lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ varför stiftelsen inte följt 5 § i stiftelseförordnandet. Då utbetalningarna skett i strid med gällande lag kan styrelseledamot eller verkställande direktören genom förfarandet även ha förorsakat stiftelsen ekonomisk skada."

Myndigheter med revisionsberättelse med upplysning

Förvaltning av Allmänna arvsfonden

Ur revisionsberättelsen:
"Som framgår på sidan 8 i redovisningen för förvaltningen av Allmänna arvsfonden har Kammarkollegiet valt att redovisa enligt BFN U 95:3 Redovisning i avkastningsstiftelser. Som framgår innebär detta att de för främjande av Allmänna arvsfondens ändamål beviljade bidragen har redovisats direkt mot det eget kapital och inte via resultaträkningen. Vi uttalar oss inte med reservation i detta avseende."

Pensionsmyndigheten

Ur revisionsberättelsen:
"Avsnitt 8 i resultatredovisningen innefattar, i enlighet med regleringsbrev för myndigheten, en redovisning av inkomstpensionens finansiella ställning och utveckling. Avsnittet innehåller, utöver information från myndighetens finansiella redovisning, även information från andra aktörer samt prognosuppgifter. Uppgifter från andra aktörer och prognoser har inte granskats av Riksrevisionen."

Polismyndigheten

Ur revisionsberättelsen:
"Polismyndigheten redovisar i sin årsredovisning (sid 86) ett stort underskott i den offentligrättsliga verksamheten Tillståndsgivning. Under 2016 har det rått osäkerhet kring det ekonomiska målet för denna verksamhet och Bevakning av Riksbankens penningtransporter. Regeringen har i regleringsbrev för 2017 tagit bort kraven på redovisning av kostnader och ackumulerat underskott för dessa verksamheter. Vi uttalar oss inte med reservation i detta avseende."

Strålsäkerhetsmyndigheten

Ur revisionsberättelsen:
"Utan att det påverkar vårt uttalande ovan vill Riksrevisionen fästa uppmärksamhet på sidan 8 i årsredovisningen, där myndigheten redovisar resultatet av avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna inte disponeras. Som framgår av tabell 3 finns ett stort ackumulerat överskott för kärnteknisk verksamhet respektive ett stort ackumulerat underskott för icke kärnteknisk verksamhet. I anslutning till tabellen redogörs för åtgärder myndigheten vidtagit för att komma i balans."

Kemikalieinspektionen

Ur revisionsberättelsen:
"Utan att det påverkar vårt uttalande ovan vill Riksrevisionen fästa uppmärksamhet på sidan 97 i årsredovisningen, där Kemikalieinspektionen redovisar resultatet av avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna inte disponeras. Som framgår av tabell 51 finns ett stort överskott för allmänkemikalieavgifter respektive ett stort underskott för bekämpningsmedelsavgifter. På grund av otydligheter i den ekonomiska styrningen för dessa resultatområden har myndigheten inte getts möjlighet att efterleva de ekonomiska målen."

Skolverket (Statens skolverk)

Ur revisionsberättelsen:
"Myndigheten redovisar i årsredovisningen i tabell 8, sid 22, ett underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten som avser handläggning av lärarlegitimationer. Verksamheten ska finansieras med avgifter och till full kostnadstäckning, dock har myndigheten rätt att utöver avgifterna använda anslagsmedel. Det finns således inget faktiskt underskott i verksamheten. På grund av denna otydlighet i den ekonomiska styrningen gällande full kostnadstäckning har myndigheten inte getts möjlighet att efterleva det ekonomiska målet. Vi uttalar oss inte med reservation i detta avseende."

Statens historiska museer

Ur revisionsberättelsen:
"Utan att det påverkar vårt uttalande ovan vill Riksrevisionen fästa uppmärksamhet på sidan 61 i årsredovisningen, där myndigheten redovisar de negativa ackumulerade resultaten av myndighetens avgiftsbelagda verksamheter. Därutöver redogörs på sidan 10 för de åtgärder som vidtagits för att vända de negativa resultaten och uppnå en ekonomisk balans."

Regionala etikprövningsnämnderna i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala

Samma upplysning har lämnats för alla regionala etikprövningsnämnder.

Ur revisionsberättelserna:
"Regionala etikprövningsnämnden redovisar i årsredovisningen ett väsentligt underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten för etikprövning av forskning som avser människor. Som framgår av myndighetens beskrivning i årsredovisningen har myndigheten, på grund av otydligheterna i den ekonomiska styrningen inte getts möjlighet att efterleva det ekonomiska målet. Vi uttalar oss inte med reservation i detta avseende."

Uppdaterad: 05 januari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection