Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionens granskningar de närmaste åren

Riksrevisionen presenterar idag sin granskningsplan för de närmaste åren. Den beskriver vilka områden som ska vara i fokus för att granskningen ska bidra till en effektiv statsförvaltning och för att minska risken för väsentliga fel i myndigheters årsredovisning.

Riksrevisionens kontor på Nybrogatan i Stockholm.

Riksrevisionen ska i enlighet med lag varje år upprätta en granskningsplan, som beskriver granskningsverksamhetens utgångspunkter och inriktning.

Årlig revision av myndigheters årsredovisningar

I Riksrevisionens granskningsplan 2017/18 lyfts ett antal generella riskområden fram som kan behöva beaktas i den årliga revisionen av flera myndigheters årsredovisningar. Det handlar om risker kopplade till:

 • att årsredovisning för staten på grund av brister i budgetlagen ger en för stor valfrihet för att kunna sägas ge en rättvisande och transparent bild,
 • att undantag från redovisningsregelverk riskerar att leda till bristande transparens i årsredovisningarna,
 • att ansvar för transaktioner och redovisning är delat mellan myndigheter,
 • att otydlig styrning av avgiftsfinansiering gör det svårt att följa gällande förordning,
 • att regelverket för bedömning av intern styrning och kontroll inte ger en konsistent beskrivning av brister,
 • felaktig användning av anslagsmedel,
 • uppföljning och kontroll av forskningsbidrag,
 • att otydliga regler för bemyndiganden leder till brister i återrapportering,
 • samt brister i myndigheternas åtgärder att förebygga förekomst av oegentligheter.

Granskningsplanen beskriver dessutom utvecklingsområden inom den årliga revisionen. Det behövs till exempel ett mera systematiskt sätt att identifiera och hantera risker kopplade till årsredovisningen för staten. Ett annat exempel är att ta fram en metod för att beakta risker och fel som inte alltid rör stora belopp, som till exempel risk för oegentligheter. Riksrevisionen kommer dessutom att utreda om inriktningen i granskningen av om ledningen följer gällande regler och särskilda beslut kan behöva breddas.

Effektivitetsgranskning – hushållning, resursanvändning, måluppfyllelse och samhällsnytta

I granskningen av den statligt finansierade verksamhetens måluppfyllelse, effektivitet och samhällsnytta är ambitionen på sikt att åstadkomma en heltäckande och nyanserad analys. Med utgångspunkt i omvärldsbevakningen, tidigare granskningar och riksdagens uttalanden kommer Riksrevisionen de närmaste åren att fokusera effektivitetsgranskningen på följande områden:

 • Effektiv statsförvaltning
 • Offentliga finanser, finansmarknad och skatter
 • Försvar och säkerhet
 • Socialförsäkringar och pensioner
 • Socialt utsatta områden, integration och arbetsmarknad
 • Kultur, medier och det civila samhället
 • Bostadspolitik och samhällsplanering.

Läs mer

Riksrevisionens granskningsplan 2017/18

Pågående effektivitetsgranskningar

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 04 september 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection