Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Effektivare arbete för finansiell stabilitet möjligt med tydligare uppdrag till Finansinspektionen

För att undvika finanskriser har Sverige utvidgat tillsynen av det finansiella systemet med så kallad makrotillsyn. Makrotillsynen fungerar förhållandevis väl, men skulle kunna bli ännu bättre om regeringen tydligare redogjorde för sin syn på olika åtgärder, samt förtydligade Finansinspektionens uppdrag.

Trädkrona mot himlen.

Foto: Staffan Andersson

Makrotillsynen är ett nytt inslag i svensk politik som syftar till att bidra till den finansiella stabiliteten, och är fortfarande under utveckling.
Riksrevisionens granskning visar att många delar av makrotillsynen fungerar väl, men att det finns ett antal utvecklingsmöjligheter.

– Regeringens instruktion till Finansinspektionen är delvis otydlig. Regeringen ger inte heller någon vägledning om hur den målkonflikt som kan finnas mellan att säkerställa ett stabilt finansiellt system och en väl fungerande kreditmarknad ska hanteras, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Granskningen visar också att regeringen och Finansinspektionen i ramdokument eller liknande inte har gjort några förberedande analyser och bedömningar av för- och nackdelar med olika typer av åtgärder som skulle kunna vidtas för att hantera specifika problem på kredit- och bostadsmarknaden.

– För en väl fungerande kredit- och bostadsmarknad är det viktigt att makrotillsynen är transparent och förutsebar. Det ramverk som beskriver Finansinspektionens arbete med makrotillsynen lever inte helt upp inte detta, i synnerhet inte när det gäller valen av makrotillsynsåtgärder, säger Sten Hansen, projektledare för Riksrevisionens granskning.

Riksrevisionen rekommenderar bland annat att regeringen förtydligar Finansinspektionens uppdrag, och att Finansinspektionen tar fram ett detaljerat ramverksdokument som tydligt beskriver policy och strategi för makrotillsynen.

Vissa makrotillsynsåtgärder kräver regeringens medgivande. Regeringen rekommenderas att tydligare redogöra för sina ställningstaganden till dessa åtgärder samt att beskriva hur de förhåller sig till alternativa åtgärder inom skattepolitiken och bostadspolitiken när det gäller till exempel effektivitet och fördelning.

Fakta: Finansiell stabilitet och makrotillsyn

Finansiell stabilitet innebär att det finansiella systemet upprätthåller sina grundläggande funktioner: att förmedla betalningar, omvandla sparande till finansiering och hantera risker. Finansiell stabilitet innebär också att det finansiella systemet har motståndskraft mot störningar och att uppbyggnaden av systemrisker förhindras.

En kris i det finansiella systemet innebär att en eller flera av dess grundläggande funktioner inte fungerar som vanligt, eller har upphört att fungera helt. Det kan till exempel handla om att bankerna inte kan genomföra betalningar, vilket snabbt skulle kunna leda till kaos i ekonomin och orsaka stora samhällsekonomiska kostnader.

Den traditionella tillsynen över finanssektorn kallas mikrotillsyn, och handlar om att minska risken för obestånd i enskilda företag. Makrotillsynen använder ett bredare perspektiv och handlar om att vidta åtgärder med utgångspunkt i analyser av sårbarheter i det finansiella systemet, däribland sammanlänkningar och spridningseffekter.

Exempel på makrotillsynsåtgärder är kapitalkrav på banker och krav på amortering av bolån. En väl genomförd makrotillsyn kan bidra till högre tillväxt medan brister i makrotillsynen kan leda till lägre tillväxt. Dessutom kan makrotillsynsåtgärder ha fördelningspolitiska effekter, det vill säga ingripa i den enskildes ekonomi. Det är därför viktigt att vidta rätt åtgärder på rätt nivå.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 januari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection