Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar statens åtgärder när rättighetslagar inte följs

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) syftar bland annat till att stötta människor med vissa behov. Det har dock blivit allt vanligare att kommuner inte verkställer beslut enligt dessa lagar. Riksrevisionen granskar nu om statens insatser för att hantera detta är effektiva.

Kvinna arbetar vid dator, statyett av Justitia i förgrunden. 

Foto: Nicola Forenza, iStock Photos

Att kommuner i vissa fall inte verkställer beslut enligt SoL och LSS är ingen ny företeelse, och staten har infört ett antal sanktionsåtgärder för att motverka detta. Uppföljningar visar dock att dessa åtgärder inte haft önskat resultat.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Att antalet ej verkställda beslut fortsätter att öka trots vidtagna åtgärder är problematiskt och motiverar i sig en granskning av de statliga insatserna på området, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger enskilda som inte själva kan tillgodose sina behov rätt till stöd och hjälp från samhället.

Det är kommunen som beslutar om insatser enligt SoL och LSS efter ansökan från den enskilde. Kommunens beslut kan överklagas till förvaltningsdomstol. Såväl kommunens beslut som domstolens avgörande ska verkställas omedelbart – om så inte sker kan kommunen tvingas betala en särskild avgift. Kommunen är också skyldig att rapportera till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) när beslut inte har verkställts inom tre månader. En rapport ska även skickas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Den särskilda avgiften och kommunens rapporteringsskyldighet infördes av riksdagen för att minska problemet med att kommuner inte verkställer sina egna eller domstolars beslut.

I egenskap av tillsynsmyndighet har IVO följt upp de båda åtgärderna och funnit att de inte fungerat som det var tänkt. Mellan 2013 och 2016 ökade antalet ej verkställda beslut med 44 procent, från cirka 8 400 till cirka 12 200 per år. Samtidigt har antalet fall där kommunen behövt betala särskild avgift legat relativt konstant och uppgår till cirka 300–400 fall per år.

Syfte

Syftet med granskningen är att undersöka om systemen med rapporteringsskyldighet och sanktionsåtgärder inom rättighetslagarna SoL och LSS är tillräckligt för att säkerställa att intentionerna med lagstiftningen kan uppnås och enskildas rättssäkerhet värnas.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i februari 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 28 februari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?