Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Brister i regeringens styrning av affärsverken

Regeringen bör ta fram kriterier för när affärsverk är en lämplig verksamhetsform. Dessutom bör regeringen se över regelverket för affärsverken så att det är relevant och aktuellt, konstaterar Riksrevisionen i sin senaste granskning.

Kontrollrum, datorer på Luftfartsverket.

Foto: Luftfartsverket

Affärsverksformen beslutades av riksdagen 1911, och ett flertal affärsverk skapades i takt med att den svenska statsförvaltningen växte och utvecklades, inte minst inom infrastrukturområdet.

Affärsverken styrs med undantag från, och tillägg till, reglerna för vanliga förvaltningsmyndigheter. Deras uppdrag är en blandning av myndighetsutövning och affärsverksamhet, och de har större ekonomisk frihet än övriga förvaltningsmyndigheter.

Merparten av affärsverken har antingen ombildats till statligt ägda bolag, eller lagts ned, och inga nya affärsverk har bildats sedan 1992. Idag återstår endast Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Svenska kraftnät.

Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av affärsverken. Granskningen visar bland annat att affärsverkens ekonomiska friheter, som var ett av skälen till affärsverksreformen, numera även kan ges till vanliga förvaltningsmyndigheter – och att affärsverken därför borde kunna drivas som vanliga förvaltningsmyndigheter.

Riksrevisor Ingvar Mattson.

– Om regeringen ändå vill behålla dem i sin nuvarande verksamhetsform bör regelverken tydliggöras och motiveras. Dessutom bör det tas fram kriterier för när affärsverksformen är lämplig, eftersom sådana saknas idag, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Riksrevisionen anser vidare att regeringen i högre utsträckning bör prioritera styrningen av affärsverken.

– Vår bedömning är att förvaltningen behöver bli mer fackmannamässig. På det området kan regeringen med fördel dra nytta av den kompetens som byggts upp inom Näringsdepartementets enhet för bolagsstyrning, säger Gunilla Lundquist, projektledare för granskningen.

Det handlar bland annat om att i större utsträckning utforma styrningen utifrån affärsverkens uppdrag och ekonomiska villkor, samt anpassa den efter de förändringar som samhället och affärsverken har genomgått.

– De ekonomiska målen behöver utvecklas och motiveras. Dessutom förekommer det i vissa fall dubbla mål för samma syfte, vilket behöver städas bort, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Granskningen pekar även på brister när det gäller transparens, framför allt i samband med de myndighetsdialoger som hållits med deltagare från Näringsdepartementet och ledningarna för Luftfartsverket och Sjöfartsverket.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar i korthet regeringen följande:

  • Se över regelverket för affärsverken så att det är relevant och aktuellt, och tydligt motivera undantag och tillägg.
  • Ta fram kriterier för när affärsverk är en lämplig verksamhetsform.
  • Utveckla och redovisa motiven till affärsverkens ekonomiska mål, samt säkerställa att de är aktuella.
  • Utveckla dokumentationen av myndighetsdialogerna.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 07 mars 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?