Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar beräkningar och scenarier inför långsiktig planering och beslut inom staten

För att sätta upp mål för framtiden, beräkna konsekvenser av olika förslag och investeringar tar staten fram långsiktiga beräkningar och scenarier på en rad områden; till exempel när det gäller transportinfrastruktur, bostäder, energi och miljö. Riksrevisionen granskar nu om dessa scenarier håller tillräckligt god kvalitet för att riksdagen ska kunna fatta välinformerade beslut, och om arbetet med dem är samordnat och effektivt.

Flygfoto över svensk småstad.

Foto: Mikael Svensson

Beslutet att genomföra granskningen har tagits efter att Riksrevisionen sett indikationer på brister i myndigheternas samordning i arbetet med långsiktiga scenarier.

Riksrevisor Ingvar Mattson.

– Underlag som inte är samordnade riskerar i värsta fall att leda till felaktiga prioriteringar mellan, och inom, olika politikområden. Det kan även tyda på onödigt dubbelarbete, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Om granskningen

Bakgrund

Staten ägnar sig åt långsiktig planering inom ett antal områden som karaktäriseras av långa planeringshorisonter, långsiktiga mål och stora statliga insatser. Inom dessa områden krävs beräkningsunderlag av god kvalitet för att Riksdagen ska kunna fatta väl underbyggda och koordinerade beslut. Det handlar till exempel om infrastruktur, transporter, bostäder, energi och miljö – områden som alla är länkade till varandra.

Myndigheter tar därför regelbundet fram ett stort antal scenarier. Till exempel kräver klimatrapporteringsförordningen långsiktiga scenarier av framtida utsläpp av klimatgaser, och på transportområdet görs återkommande scenarier för transportvolymer. Scenarierna för framtida transportvolymer är grunden för de nationella och regionala infrastrukturplanerna. Finansdepartementets Långtidsutredning, Svenska kraftnäts elmarknadsutvecklingsscenario, Statistiska Centralbyråns befolkningsprognoser och Boverkets bostadsbehovsprognoser är andra exempel på långsiktiga scenarier som tas fram regelbundet.

Myndigheternas arbete med scenarier skiljer sig åt, liksom syftet med beräkningarna. Men det finns också många gemensamma nämnare i scenarierna, där till exempel framtida ekonomiska utveckling och råvarupriser på världsmarknaden spelar en viktig roll för utfallet. Det faktum att olika myndigheter har olika utgångspunkter riskerar att leda till att beslutsunderlagen inte är jämförbara. Att olika myndigheter dessutom arbetar parallellt med scenarier inom samma område riskerar att leda till onödigt höga kostnader för staten och försämrad transparens.

Syfte

Syftet är att granska om beräkningsunderlagen håller tillräckligt god kvalitet för att riksdagen ska kunna fatta välinformerade beslut, och om arbetet är organiserat så att det möjliggör en effektiv, koordinerad och transparent verksamhet. Granskningen berör scenarier på minst tio års sikt, med fokus på energi, klimat, miljö, transporter och bostäder.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i januari 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 23 mars 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?