Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Färre allvarliga fel i statliga myndigheters årsredovisningar för 2017

Riksrevisionen har avslutat granskningen av de statliga myndigheternas årsredovisningar för 2017. Granskningen visar att få allvarliga fel har begåtts, och att merparten av årsredovisningarna i allt väsentligt uppfyller de krav som ställs.

Rosenbad och riksdagshuset sett från vattnet.

En central del i Riksrevisionens verksamhet är att granska de statliga myndigheternas årsredovisningar, som är ett viktigt underlag för regeringens styrning. Granskningen, som i år gäller drygt 220 statliga myndigheter och andra organisationer, visar att årsredovisningarna i de flesta fall uppfyller de krav som ställs.

Vissa fel har dock upptäckts, och för tolv myndigheter och en stiftelse har Riksrevisionen därför lämnat en så kallad reservation vilket innebär kritik av någon del av årsredovisningen. För elva myndigheter lyfter Riksrevisionen fram särskilt viktig information genom att lämna en så kallad upplysning i revisionsberättelsen.

Riksrevisor Ingvar Mattson.

– Som tidigare år har det framför allt handlat om myndigheter som har överskridit sina ekonomiska ramar eller anslagskrediter – eller ingått avtal som innebär framtida förpliktelser – som ligger utanför deras bemyndiganden, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Specialpedagogiska skolmyndigheten och Jordbruksverket är exempel på myndigheter som får kritik av andra anledningar.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har ingått ett hyresavtal med en privat aktör som i praktiken medfört att myndigheten tagit över samtliga risker som annars är förknippade med ägande av en fastighet. Detta ligger utanför deras befogenheter och bryter mot kapitalförsörjningsförordningen.

Jordbruksverket får kritik för att distriktsveterinärerna säljer hund- och kattmat i konkurrens med kommersiella aktörer på ett sätt som ligger utanför myndighetens uppdrag. Dessutom har Jordbruksverket inte upphandlat fodret på rätt sätt eller rådgjort med Ekonomistyrningsverket när det gäller prissättningen.

– Jämfört med förra årets granskningar har Riksrevisionen hittat färre allvarliga fel. I stort skulle jag säga att det tyder på ordning och reda i den statliga förvaltningen, säger Ingvar Mattson.

Läs mer

Myndigheter med modifierad revisionsberättelse 2017

Samtliga myndigheters revisionsberättelser

Om Riksrevisionens årliga revision av statliga myndigheter

En central del i Riksrevisionens verksamhet är att granska de statliga myndigheternas årsredovisningar. Riksrevisionen granskar bland annat att:

  • årsredovisningen är upprättad enligt gällande regelverk,
  • årsredovisningen ger en rättvisande bild av myndighetens ekonomiska resultat, finansiering och finansiella ställning,
  • resultatredovisningen är förenlig med årsredovisningen i övrigt och stödjer en rättvisande bild i årsredovisningen som helhet,
  • myndigheten har, i alla väsentliga avseenden, använt anslag och inkomster i enlighet med av riksdagen beslutade ändamål och tillämpliga föreskrifter, samt
  • det inte har framkommit något som tyder på att ledningen inte har följt förordningen om intern styrning och kontroll.

Riksrevisionens granskning resulterar i en bedömning som lämnas i en revisionsberättelse med fem olika uttalanden – ett för var och en av dessa punkter. Revisionsberättelsen lämnas till regeringen och den berörda myndigheten.

När Riksrevisionen har något att anmärka på lämnas en modifierad revisionsberättelse med ett specifikt uttalande om vad som inte stämmer. Riksrevisionen kan också lyfta fram särskilt viktig information i en årsredovisning genom att lämna en så kallad upplysning, som inte är en modifierad revisionsberättelse.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 27 mars 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?