Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Myndigheter med modifieringar och upplysningar i revisionsberättelsen för 2017

För 2017 har 13 myndigheter eller övriga organisationer fått en modifierat revisionsberättelse, och därutöver har Riksrevisionen lämnat upplysning i revisionsberättelserna för elva myndigheter.

För 2017 har 13 myndigheter eller övriga organisationer fått en modifierat revisionsberättelse, och därutöver har Riksrevisionen lämnat upplysning i revisionsberättelserna för elva myndigheter.

I alla avlämnade revisionsberättelser med modifiering har detta gjorts genom en reservation mot ett eller flera uttalanden. En reservation innebär att Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen, utöver de brister som beskrivs nedan, ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild. Revisionsberättelse med upplysning innebär att Riksrevisionen valt att lyfta fram särskilt viktig information som lämnats i årsredovisningen eller som behövs för att förstå riksrevisionens arbete. En upplysning innebär inte en modifierad revisionsberättelse.

Modifierade revisionsberättelser där Riksrevisionen uttalar sig med reservation

Moderna museet

Ur revisionsberättelsen: ”I årsredovisningen som lämnades till regeringen 2018-02-22 saknas noter som krävs enligt 2 kap. 4 § samt 7 kap 1§ förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605). Noter redovisas inte till balansposterna Fordringar hos andra myndigheter, Övriga kortfristiga fordringar, Förutbetalda kostnader, Övriga upplupna intäkter och Avräkning med statsverket.”

Statens centrum för arkitektur och design

Ur revisionsberättelsen: ”I årsredovisningen som lämnades till regeringen 2018-02-21 saknas en fördelning av myndighetens totala intäkter och kostnader enligt 3 kap. 2 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605).”

Statens maritima museer

Ur revisionsberättelsen: ”Regeringen har i regleringsbrev daterat 2017-11-23 specifikt efterfrågat återrapportering avseende lokalkostnader 2017 uppdelat på hyra, el, och uppvärmning, reparationer och underhåll samt övriga driftskostnader. Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska en fördelning av dessa kostnader per hyresvärd redovisas. Sådan återrapportering saknas i årsredovisningen.”

Länsstyrelsen i Västernorrland

Ur revisionsberättelsen: ”Årsredovisningen för Länsstyrelsen i Västernorrlands län har lämnats till regeringen den 26 februari 2018. Enligt 2 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten senast den 22 februari lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen har lämnats för sent och kan därmed inte anses avlämnad i enlighet med förordningens villkor.”

Statens Jordbruksverk

Ur revisionsberättelsen: ”Statens jordbruksverk har tagit ut avgifter vid försäljning av djurfoder utan uttrycklig rätt att göra det vilket är i strid med 3 § avgiftsförordningen (1992:191) som anger att myndigheter endast får ta ut avgifter för varor och tjänster som den tillhandahåller om det följer av en lag eller förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen.”

Länsstyrelsen i Kalmar

Ur revisionsberättelsen: ”Genom att överskrida den av regeringen beslutade anslagskrediten för anslag 1.1 Regionala tillväxtåtgärder med 23 tkr har myndigheten inte följt anslagsförordningen (2011:223) 8 § avseende villkor för anslagskredit. Överskridande ska härutöver enligt föreskrifter till 6 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag alltid förklaras i not. Myndigheten har inte förklarat överskridandet i årsredovisningen 2017.”

Länsstyrelsen i Stockholm

Ur revisionsberättelsen: ”Genom att överskrida den av regeringen beslutade anslagskrediten för anslag 7.1 Åtgärder för nationella minoriteter med 5 tkr har myndigheten inte följt anslagsförordningen (2011:223) 8 § avseende villkor för anslagskredit. Överskridande ska härutöver enligt föreskrifter till 6 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag alltid förklaras i not. Myndigheten har inte förklarat överskridandet i årsredovisningen 2017.”

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Ur revisionsberättelsen: ”Myndigheten har tecknat hyresavtal för elevboende avseende en villafastighet och två bostadsrätter. Hyresavtalen redovisas som finansiell leasing och påverkar tillgångar och skulder med 16 mnkr. Hyresavtalen innehåller bland annat villkor som innebär att myndigheten åtar sig alla risker inklusive för en eventuell förlust vid avyttring när avtalen sägs upp. Riksrevisionen bedömer att avtalen har villkor som kräver medgivande från regeringen. Myndigheten har inte erhållit sådant medgivande, och har därmed inte följt Kapitalförsörjningsförordningens (2011:210) 2 kap 5 §.

Myndigheten har per 2017-12-31 överskridit den av regeringen beslutade låneramen med ca 13 mnkr. Överskridandet redovisas i årsredovisningen 2017 i not 27 Lån i Riksgäldskontoret (sid 143).”

Statistiska centralbyrån

Ur revisionsberättelsen: ”Statistiska centralbyrån redovisar i årsredovisningen en omsättning för avgiftsområdet Officiell statistik på 135,4 miljoner kronor under 2017 och ett ackumulerat underskott om 50,7 miljoner kronor per den 31 december 2017. För Övriga uppdrag redovisar Statistiska centralbyrån en omsättning på 305,6 miljoner kronor under 2017 och ett ackumulerat överskott på 65,8 miljoner kronor per den 31 december 2017.

Det ekonomiska målet för dessa avgiftsverksamheter är enligt 5 § avgiftsförordningen (1992:191) att avgifter ska beräknas så att de helt täcker verksamhetens kostnader (full kostnadstäckning). Enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 5 § avgiftsförordningen (1992:191) ska avgifterna beräknas så att intäkterna på ett eller några års sikt täcker samtliga med verksamheten direkt eller indirekt förenade kostnader. Statistiska centralbyrån har under flera års tid byggt upp de ackumulerade under- och överskotten vilka avviker från det ekonomiska målet om full kostnadstäckning som regleras i 5 § avgiftsförordningen (1992:191).”

Statens kulturråd

Ur revisionsberättelsen: ”Myndigheten har överskridit bemyndiganderamen gällande anslag UO 17 3:1 ap. 1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter. Bemyndiganderamen uppgår till 25 000 tkr medan utestående åtaganden enligt årsredovisningen uppgår till 27 440 tkr.”

Migrationsverket

Ur revisionsberättelsen: ”Myndigheten har per 2017-12-31 överskridit totalt disponibelt belopp inklusive beviljad anslagskredit för anslag UO 8 1:6 ap 2 Offentligt biträde i utlänningsärenden med 86,7 mnkr. Förhållandet framgår av avsnitt 3.2.5 på sid 19 i årsredovisningen.”

Uppsala universitet

Ur revisionsberättelsen: ”Universitetet har utnyttjat hela sin låneram på 745 000 tkr. Universitetet har utöver beviljad låneram anskaffat anläggningstillgångar till ett belopp om 17 600 tkr. Dessa anläggningstillgångar har inte lånefinansierats.
Enligt 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) ska anläggningstillgångar som används i en myndighets verksamhet finansieras med lån i Riksgäldskontoret. Om universitetet lånefinansierats även dessa anläggningstillgångar hade låneramen överskridits med 17 600 tkr per 2017-12-31.”

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Ur revisionsberättelsen: ”Stiftelsen ska enligt 5 § i stiftelseförordnandet vid arvodering av styrelseledamöter följa lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ. Vid genomförd förvaltningsrevision har det framkommit att arvoden till styrelseledamöter utbetalats utan stöd av lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ varför stiftelsen inte följt 5 § i stiftelseförordnandet. Detta förhållande avser enbart de utbetalningar som gjorts innan 16 november 2017 då stiftelsens stadgar ändrades genom beslut av Riksdagen. Då dessa utbetalningar därmed har skett utan stöd av gällande lag kan styrelseledamot eller verkställande direktören genom förfarandet även ha förorsakat stiftelsen ekonomisk skada.”

Myndigheter med upplysning i revisionsberättelsen

Pensionsmyndigheten

Ur revisionsberättelsen: ”Avsnitt 8 i resultatredovisningen innefattar, i enlighet med regleringsbrev för myndigheten, en redovisning av inkomstpensionens finansiella ställning och utveckling. Avsnittet innehåller, utöver information från myndighetens finansiella redovisning, även information från andra aktörer samt prognosuppgifter. Uppgifter från andra aktörer och prognoser har inte granskats av Riksrevisionen.”

Kemikalieinspektionen

Ur revisionsberättelsen: ”Utan att det påverkar vårt uttalande ovan vill Riksrevisionen fästa uppmärksamhet på sidan 115 i årsredovisningen, där Kemikalieinspektionen redovisar resultatet av avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna inte disponeras. Som framgår av tabell 58 finns ett stort överskott för allmänkemikalieavgifter respektive ett stort underskott för bekämpningsmedelsavgifter och dispensavgifter. På grund av otydligheter i den ekonomiska styrningen för dessa resultatområden har myndigheten inte getts möjlighet att efterleva de ekonomiska målen. Vi har inte modifierat vårt uttalande med anledning av detta.”

Regionala etikprövningsnämnderna i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Uppsala, Umeå (6 myndigheter)

Ur revisionsberättelserna: ”Regionala etikprövningsnämnden i [namn] redovisar i årsredovisningen ett väsentligt underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten för etikprövning av forskning som avser människor. Som framgår av myndighetens beskrivning på sid [xx] i årsredovisningen har myndigheten, på grund av otydligheterna i den ekonomiska styrningen inte getts möjlighet att efterleva det ekonomiska målet. Vi har inte modifierat vårt uttalande med anledning av detta.”

Statens historiska museer

Ur revisionsberättelsen: ”Riksrevisionen vill fästa uppmärksamhet på sidan 59 i årsredovisningen där myndigheten redovisar de negativa ackumulerade resultaten av myndighetens avgiftsbelagda verksamheter. Därutöver redogörs på sidan 8 för de åtgärder som vidtagits för att på längre sikt uppnå en ekonomisk balans. Vi har inte modifierat vårt uttalande med anledning av detta.”

Statens skolverk

Ur revisionsberättelsen: ”Myndigheten redovisar i årsredovisningen i tabell 8, sid 25, ett underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten som avser handläggning av lärarlegitimationer. Verksamheten ska finansieras med avgifter och till full kostnadstäckning, dock har myndigheten rätt att utöver avgifterna använda anslagsmedel. Det finns således inget faktiskt underskott i verksamheten. På grund av denna otydlighet i den ekonomiska styrningen gällande full kostnadstäckning har myndigheten inte getts möjlighet att efterleva det ekonomiska målet. Vi har inte modifierat vårt uttalande med anledning av detta. ”

Strålsäkerhetsmyndigheten

Ur revisionsberättelsen: ”Utan att det påverkar vårt uttalande ovan vill Riksrevisionen fästa uppmärksamhet på sidan 8 i årsredovisningen, där myndigheten redovisar resultatet av avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna inte disponeras. Som framgår av tabell 3 finns ett stort ackumulerat överskott för kärnteknisk verksamhet respektive ett stort ackumulerat underskott för icke kärnteknisk verksamhet. I anslutning till tabellen redogörs för åtgärder myndigheten vidtagit för att komma i balans. Vi har inte modifierat vårt uttalande med anledning av detta.”

Uppdaterad: 27 mars 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?