Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning visar att Riksrevisionens granskningar bidrar till förbättringar i statlig verksamhet

I den årliga uppföljningsrapporten beskriver Riksrevisionen vad som har hänt med anledning av granskningsrapporter från effektivitetsrevisionen och modifierade revisionsberättelser från den årliga revisionen. Årets uppföljning visar att Riksrevisionens granskningar bidrar till förbättringar i den statliga verksamheten, även om problem i vissa fall kvarstår.

Tre kronor (folie) på glasdörrar till riksdagen kammare.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Avdelningschef Lena Björck.

– Den generella bilden är att effektivitetsrevisionen bidrar till att regeringen, myndigheter och statliga bolag ofta genomför förändringar i linje med våra rekommendationer, men vi ser också att problem kan kvarstå efter flera år, säger Lena Björck, avdelningschef för effektivitetsrevisionen.

Inom den årliga revisionen genomförs det förbättringar ganska omgående.

Avdelningschef Gina Funnemark.

– I stort sett alla myndigheter som fick en modifierad revisionsberättelse i fjol har vidtagit relevanta åtgärder för att korrigera felaktigheterna som vi påpekade, säger Gina Funnemark, avdelningschef för den årliga revisionen.

I årets rapport beskrivs flera fall där åtgärder vidtagits och statlig verksamhet har effektiviserats, till exempel:

Att överklaga till Förvaltningsrätten

Granskningsrapporten Att överklaga till förvaltningsrätten – handläggningstider och information till enskilda (2014:6) har bidragit till utveckling och i stort sett alla Riksrevisionens rekommendationer har beaktats. Domstolsverket och lagmännen har arbetat med att utveckla organisation, arbetssätt och it-stöd. Ett konkret resultat av detta är att informationen till enskilda har utvecklats och att de generella omloppstiderna i förvaltningsrätterna har förbättrats. För 2016 uppnåddes därmed regeringens mål.

Att överklaga till förvaltningsrätten – handläggningstider och information till enskilda (2014:6)

Livsmedelskontroll

I granskningsrapporten Livsmedelskontrollen – tar staten sitt ansvar? (2014:12) framkom det att staten inte gjort tillräckligt för att lösa problem som funnits länge. Rekommendationerna till regeringen och de ansvariga myndigheterna var att utveckla en tydligare statlig styrning och, om inte det hjälper, omorganisera livsmedelskontrollen. Regeringen såg allvarligt på Riksrevisionens kritik och åtgärder har vidtagits, men väsentliga problem kvarstår. Regeringen och riksdagen följer utvecklingen och ett förbättringsarbete fortgår.

Livsmedelskontrollen – tar staten sitt ansvar? (2014:12)

Försäkringsmedicinska utredningar

Riksrevisionens granskning av Försäkringskassans årsredovisning för 2016 visade att myndigheten hade överskridit bemyndiganderamen som regeringen beslutat om för försäkringsmedicinska utredningar med 207 miljoner kronor. Riksrevisionen rekommenderade bland annat Försäkringskassan att förstärka intern styrning och kontroll i sina beställningsrutiner när det gäller försäkringsmedicinska utredningar. Uppföljningen visar att Försäkringskassan beslutat om riktlinjer för utredningarna och att en riskanalys för hanteringen av dessa har tagits fram.

Revisionsberättelse för Försäkringskassan 2016

Om Riksrevisionens uppföljningsrapport

Uppföljningsrapporten lämnas till finansutskottet som ett underlag för bedömningen av Riksrevisionens resultat, det vill säga om granskningsverksamheten har bidragit till en bättre statlig verksamhet.

Årets rapport innehåller djup uppföljning av 18 granskningsrapporter och översiktlig uppföljning av 21 granskningsrapporter från effektivitetsrevisionen. Rapporten innehåller också uppföljning av de 16 modifierade revisionsberättelser som lämnats av den årliga revisionen för verksamhetsåret 2016.

Bedömningarna bygger på regeringens skrivelser, propositioner, utskottsbetänkanden och i den djupa uppföljningen har även kontakter tagits med de granskade myndigheterna.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 03 april 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?