Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Behov av förbättringar inom den statliga verksamheten

Riksrevisorernas årliga rapport fokuserar bland annat på ineffektivitet inom statlig verksamhet, otillfredsställande tillsyn och oönskade effekter av statliga insatser. Rapporten belyser även behovet av förstärkt skydd mot otillåtna bisysslor och förbättrad kontroll av forskningsbidrag.

De tre riksrevisorerna, gruppfoto framför Riksrevisionens entré.

Riksrevisorerna Stefan Lundgren, Helena Lindberg och Ingvar Mattson.

Riksrevisionen lämnar varje år en rapport till riksdagen med de viktigaste iakttagelserna från effektivitetsrevisionen och den årliga revisionen.

Effektivitetsrevision

Den rapport som publiceras idag fokuserar bland annat följande problemområden när det gäller effektivitetsrevisionen:

 • Bristande effektivitet. Det gäller till exempel Polisens forensiska arbete och Sameskolstyrelsen.
 • Oönskade negativa konsekvenser. Till exempel har den avskaffade revisionsplikten lett till lägre tillväxt och försvårat arbetet mot ekonomisk brottslighet.
 • Målkonflikter inom statlig verksamhet. Här kan nämnas statliga bolags samhällsuppdrag, som ofta står i konflikt med deras lönsamhetsmål. Planering av nationell transportinfrastruktur, där Sverige inte lever upp till sina EU-åtaganden, är ett annat exempel.
 • Otydlig eller komplex ansvarsfördelning. Det gäller till exempel systemet med gode män och förvaltare, och läkemedels- och livsmedelsförsörjningen i händelse av kris.
 • Avsaknad av väl underbyggda och träffsäkra konsekvensanalyser. Det gäller till exempel efterlevnaden av det finanspolitiska ramverket och samhällsomvandlingen i Kiruna och Malmberget.
 • Brister i statens relation till kommunerna samt marknaden. Det handlar till exempel om att antalet riktade statsbidrag till skolan och vården har vuxit kraftigt vilket försvårar en långsiktig planering för kommuner och landsting, eller att statens stöd och styrning inte på ett ändamålsenligt sätt bidrar till fungerande marknader.

Årlig revision

I den årliga revisionen av 230 myndigheter konstateras bland annat följande:

 • Riksrevisionens kartläggning av skyddet mot otillåtna bisysslor inom de statliga myndigheterna visar att rutiner behöver förbättras.
 • Det ekonomiadministrativa regelverket för statlig redovisning behöver utvecklas. Det visar sig bland annat i årsredovisningen för staten, som idag inte garanterar en transparent, enhetlig och begriplig rapportering.
 • Motstridig reglering och styrning vid avgiftsfinansiering är ett vanligt förekommande problem, som gör det svårt för myndigheterna att leva upp till kravet på full kostnadstäckning.
 • Stora variationer i beskrivningar av hur myndighetsledningarna säkerställer en betryggande intern styrning och kontroll försvårar bedömningen av hur ledningen lever upp till sitt förvaltningsansvar.
 • De fem största statliga forskningsfinansiärerna lämnade 2017 drygt 11 miljarder kronor i forskningsbidrag. Riksrevisionen har även i år hittat brister i uppföljningen, och ser positivt på att regleringsbrev för berörda myndigheter 2018 innehåller krav på förbättringar.
 • Bemyndigande krävs för att myndigheter ska kunna ingå bindande åtaganden som tar framtida anslagsmedel i anspråk. Det finns i år, liksom tidigare, brister i hanteringen som bidrar till en otydlig redovisning och risker i verksamheten.
Riksrevisor Stefan Lundgren.

– Riksrevisionens granskningar är en del i den demokratiska insynen i hur staten använder skattebetalarnas pengar. Den årliga rapporten visar att såväl effektivitet som redovisning kan förbättras på en rad områden, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Effektivitetsrevision

Effektivitetsrevision innebär att vi granskar hur effektiv den statliga verksamheten är. Vi kan granska statliga insatser och åtaganden och tar främst sikte på förhållanden med anknytning till statens budget, genomförandet och resultatet av statlig verksamhet.

Läs mer om effektivitetsrevision

Årlig revision

I den årliga revisionen granskar vi och bedömer om de statliga myndigheternas årsredovisningar är tillförlitliga och korrekta, om räkenskaperna är rättvisande och om myndigheterna följer aktuella regler och beslut. Varje år granskar Riksrevisionen omkring 230 årsredovisningar.

Läs mer om årlig revision

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 31 maj 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?