Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

De billigaste alternativen prövas sällan vid stora infrastruktursatsningar

Trots att Trafikverket ska pröva alternativa åtgärder till om- och nybyggnationer så görs detta bara i hälften av infrastrukturprojekten. Riksrevisionen rekommenderar nu regeringen att förtydliga vad som gäller.

Höga kustenbron, vintertid.

Foto: Per Eriksson

Svenska staten satsar årligen ungefär 25 miljarder kronor på ny infrastruktur.

Sedan 1997 ska planeringen av alla infrastrukturprojekt bygga på den så kallade fyrstegsprincipen, som förenklat innebär att Trafikverket ska undersöka om billigare och mindre omfattande insatser kan möta behoven innan om- och nybyggnation beslutas.

Riksrevisionens granskning visar att Trafikverket inte alltid följer fyrstegsprincipen. I ungefär hälften av de granskade projekten har inte de billigaste och minst omfattande alternativen, så kallade steg 1-åtgärder, prövats innan Trafikverket har beslutat om om- eller nybyggnationer.

Ingemar Delveborn, porträtt.

– Det hör till undantagen att de billigare åtgärderna prövas först, för att se om de kan tillgodose behoven. Steg 1-lösningarna ses snarare som komplement till dyrare åtgärder, säger Ingemar Delveborn, projektledare för Riksrevisionens granskning.

Den främsta orsaken till detta bedöms vara att Trafikverket saknar mandat att genomföra många av steg 1-åtgärderna. Framför allt gäller det insatser för att minska trafikvolymer eller efterfrågan på transporter, där till exempel avgifter, skatter, subventioner och övergripande samhällsplanering kan vara nödvändiga åtgärder.

Helena Lindberg, porträtt.

–Trafikverket behöver analysera och föreslå åtgärder ur ett systemperspektiv. Eftersom myndigheten inte förfogar över alla de nödvändiga verktygen för att förändra efterfrågan behövs också ett tydligare stöd av regeringen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Granskningen visar även att fyrstegsprincipen inte används trafiköverslagsgripande i den utsträckning som riksdagen har beslutat, och att kvaliteten på de åtgärdsvalsstudier som ligger till grund för planeringen av transportinfrastrukturen behöver förbättras.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att förtydliga för Trafikverket hur fyrstegsprincipen ska användas, och vad det innebär att steg 1-alternativ ska prövas före steg 2-alternativ etc.

Fyrstegsprincipen

Fyrstegsprincipen infördes 1997, och innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis. Tanken är att pröva billigare åtgärder i första hand innan investeringar i ny transportinfrastruktur genomförs. Principen ska användas för alla trafikslag, oavsett om en investering är påtänkt inom vägar, järnvägar, luftfart eller sjöfart.

1. Tänk om

Här undersöks om olika typer av insatser kan användas för att lösa en viss identifierad brist genom minskad transportefterfrågan eller att föra över resor och transporter till effektivare transportslag.

2. Optimera

Insatser i form av planering och påverkan för att använda befintlig infrastruktur på ett mer effektivt sätt, till exempel bussfiler på trafikintensiva gator.

3. Bygg om

Begränsade ombyggnationer, till exempel trafiksäkerhetsåtgärder som mitträcken eller bärighetsåtgärder.

4. Bygg nytt

Nyinvesteringar eller stora ombyggnadsåtgärder, till exempel utbyggnad av en väg till motorvägsstandard och utbyggnad till dubbelspår på järnväg.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 22 november 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?