Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Styrningen av högskolemyndigheterna UHR och UKÄ bör samordnas i större utsträckning

För att tydliggöra rollfördelningen på högskoleområdet skapades 2013 två nya myndigheter, och tre gamla lades ned. Riksrevisionens granskning visar att reformen i stort uppnått sina syften, men att regeringens styrning av de två myndigheterna bör samordnas i större utsträckning.

Gräsmatta med studenter utanför Stockholms universitet.

Foto: Amanda Jackalin / Stockholms Universitet

År 2012 beslutade regeringen att lägga ner myndigheterna Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret för utbildningsområdet.

Arbetsuppgifterna fördelades på de två nya myndigheterna Universitets- och högskolerådet (UHR) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som inrättades 1 januari 2013.

Syftet var bland annat att skapa en tydlig fördelning när det gäller kvalitetssäkring och tillsyn å ena sidan och service och främjande å andra sidan, samt att öka bredden i analyser på området. Dessutom skulle reformen leda till samordningsvinster.

Riksrevisionens granskning visar bland annat följande:

  • Den nuvarande myndighetsstrukturen fungerar i huvudsak tillfredsställande.
  • Åtskillnaden mellan tillsyn och service är tydlig.
  • Regeringen har fått tillgång till breddad analyskapacitet.
  • De samordningsvinster som eftersträvades har bara delvis förverkligats.
  • Lärosätena och studentkårerna är överlag nöjda med hur UHR och UKÄ arbetar.

Riksrevisionens konstaterar också att reformens intentioner om tydlig rollfördelning har varit svåra att upprätthålla inom vissa områden, och att gränsen mellan granskande, utvecklande och främjande uppdrag ibland är otydlig.

Sara Monaco, porträtt.

– Granskningen visar att det finns en del oklarheter och onödiga överlappningar när det gäller gränsdragningen mellan UHR:s och UKÄ:s uppdrag vilket kan skapa merarbete, säger Sara Monaco, projektledare för granskningen.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar Regeringskansliet att överväga att ha gemensamma myndighetsdialoger med UHR och UKÄ för att säkerställa en sammanhållen analys och skapa förutsättningar för en mer effektiv styrning. Att dessutom införa ömsesidig representation i UHR:s styrelse och UKÄ:s insynsråd skulle kunna leda till stärkt och formaliserad samordning. Regeringen rekommenderas också att tydliggöra ansvar och resursfördelning ytterligare när den ger myndigheter gemensamma uppdrag.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Vår bild är att ett helhetsperspektiv på högskoleområdet skulle främjas av att UHR och UKÄ i högre grad ses som en sammanhållen verksamhet, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 20 december 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?