Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Bristande underlag för långsiktig planering och politiska beslut

Långsiktig samhällsplanering och politiska beslut bygger ofta på framtidsscenarier som statliga myndigheter tar fram. Riksrevisionens granskning visar att det finns betydande skillnader mellan myndigheternas scenarier, och att detta kan få konsekvenser för avvägningar och prioriteringar mellan olika statliga insatser.

Flygfoto över transportleder och stadsområden.

Foto: Mikael Svensson

Staten har behov av långsiktig planering inom en rad viktiga områden, som ofta präglas av stora investeringar och långsiktiga planeringshorisonter. Som beslutsunderlag används olika typer av långsiktiga beräkningar och scenarier som statliga myndigheter tar fram.

Riksrevisionen har jämfört ansvariga myndigheters arbete med scenarier inom transport-, bostads-, energi- och miljöområdena. Granskningen visar bland annat att dessa scenarier många gånger skiljer sig betydligt från varandra – även när de beskriver områden som delvis är överlappande. Skillnaderna gäller såväl resultaten som hur de tagits fram.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Olika myndigheter gör olika val av beräkningsmetod, indata och antaganden. Bristande överensstämmelse, eller konsistens, försämrar transparens och jämförbarhet. Vår slutsats är att regeringens styrning och myndigheternas arbete med scenarier behöver förbättras, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Av granskningen framgår också att ansvariga myndigheter inte har koordinerat arbetet med framtidsscenarier tillräckligt väl.

Cecilia Kellberg, porträtt.

– Eftersom scenarierna används som underlag för beslut med stor betydelse för statens finanser riskerar detta att i onödan försvåra möjligheten att göra avvägningar och prioriteringar mellan olika mål och statliga insatser, säger Cecilia Kellberg, projektledare för granskningen.

Brister i transparens försvårar även för mottagare att bedöma beräkningarnas kvalitet och trovärdighet. Dessutom redovisas inte osäkerheten för riksdagen på ett tydligt sätt, och ett visst onödigt dubbelarbete utförs. Det finns flera exempel på att scenarier inom samma område tas fram parallellt av olika myndigheter.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att tydliggöra:

  • myndigheternas ansvarsområden för scenarier
  • vilka scenarier och beräkningar som ska ligga till grund för övriga myndigheters arbete på området
  • hur politiskt fastställda mål ska beaktas i scenarierna
  • hur transparens, kvalitetssäkring och redovisning av osäkerhet ska säkerställas.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 31 januari 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?