Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Otillräcklig uppföljning av tillsynsbeslut i skolan

Skolinspektionen lägger stora resurser på att identifiera problem i skolornas verksamhet, men avslutar ofta ärenden utan att säkerställa att felen är avhjälpta. Riksrevisionen ser även brister i transparens, skyndsamhet och likvärdighet i arbetet med uppföljning av tillsynsbeslut.

Klassrum med mellanstadieelever och lärare.

Foto: Maskot

Skolinspektionen ska genom sin tillsyn granska om skolorna följer lagar, regler, läroplaner och andra bestämmelser. Syftet är att bidra till alla elevers rätt till god utbildning i trygg miljö.

I tillsynsarbetet ingår att identifiera brister, ålägga verksamheterna att rätta till dem samt att följa upp att så har skett. Riksrevisionens granskning av uppföljningen visar att detta arbete inte alltid fungerar som avsett.

Sofia
Sandgren Massih, porträtt.

– Skolinspektionen avslutar många ärenden utan att kontrollera om bristerna verkligen är avhjälpta. Det gäller framför allt när skolor haft problem med otrygghet och stökig studiemiljö. I dessa fall följs färre än hälften av ärendena upp med återbesök på skolan, säger Sofia Sandgren Massih, projektledare för granskningen.

Ärenden kan avslutas utan återbesök på skolorna, förutsatt att skolorna skriftligen beskrivit vilka insatser som genomförts, hur de följts upp och vad detta resulterat i. Skolinspektionen nöjer sig dock ofta med att huvudmannen uppger att problemen är åtgärdade, utan att någon dokumentation av resultaten redovisas. Sammantaget innebär det att uppföljningen inte säkerställer att bristerna är åtgärdade.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Då stora ansträngningar har gjorts för att identifiera brister kan det knappast anses vara ett effektivt användande av statliga resurser att avsluta ett ärende utan att säkerställa att åtgärderna har fungerat, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen konstaterar också att uppföljning av tillsynsbeslut inte alltid görs tillräckligt snabbt. Myndighetens riktlinje är att beslut ska tas inom tre månader från inkommen redovisning från huvudmannen, men i ungefär en tredjedel av de ärenden där det finns tillgänglig statistik så efterlevs inte detta.

Dessutom är det omotiverat stora skillnader i hur myndighetens fem regionala avdelningar arbetar med uppföljningsärenden. Det gäller till exempel hur ofta uppföljningsbesök görs, hur lång tid uppföljningen tar och i vilken utsträckning avslutsbeslut motiveras.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar Skolinspektionen att i högre grad se till att uppföljningsärenden inte avslutas förrän brister är avhjälpta. Skolinspektionen bör även säkerställa transparens, skyndsamhet och likvärdighet i arbetet med uppföljning av tillsynsbeslut.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 19 februari 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?