Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Myndigheter med modifieringar och upplysningar i revisionsberättelsen för 2018

För 2018 har 21 myndigheter eller övriga organisationer fått en modifierad revisionsberättelse. I alla utom ett fall har detta gjorts genom en reservation mot ett eller flera av de fem uttalanden som Riksrevisionen gör.

En reservation innebär att Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen, utöver de brister som beskrivs nedan, ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild.

I ett fall har Riksrevisionen lämnat uttalande med avvikande mening. Det är en är grövre form av kritik, som innebär att felen bedöms vara så genomgripande att årsredovisningen som helhet inte ger en rättvisande bild.

Utöver de 21 modifierade revisionsberättelserna har Riksrevisionen lämnat upplysning i revisionsberättelserna för 14 myndigheter. Det innebär att Riksrevisionen valt att lyfta fram särskilt viktig information som lämnats i årsredovisningen eller som behövs för att förstå Riksrevisionens revision. En upplysning innebär inte en modifierad revisionsberättelse.

Modifierade revisionsberättelser där Riksrevisionen uttalar sig med avvikande mening

Allmänna arvsfonden

Ur revisionsberättelsen: ”Kammarkollegiets redovisning för förvaltningen av Allmänna arvsfonden innehåller flera väsentliga felaktigheter som sammantaget är både väsentliga och av avgörande betydelse för redovisningen.

Redovisningen saknar delar som ska finnas enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Myndigheten redovisar inte löpande intäkter av gåvor i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Det uppstår därför en väsentlig eftersläpning i intäktsredovisningen. Även årets resultat påverkas av eftersläpningen. Intäkter av gåvor redovisas först när en tillgång avyttras och pengarna sätts in på myndighetens konto, vilket strider mot BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bristen får till följd att det saknas tillgångar till väsentliga belopp i balansräkningen. Intäkterna redovisas inte på det sättet som beskrivs under redovisnings- och värderingsprinciperna.

Myndigheten redovisar felaktigt gåvor som inte får förbrukas för stiftelsens ändamål som intäkt. Enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) p. 36:13 ska sådana gåvor redovisas direkt mot eget kapital och effekten skulle bli att verksamhetens intäkter minskar med 67 204 tusen kronor och det egna kapitalet ökar med 67 204 tusen kronor.

Enligt Lag 1994:2439 om Allmänna arvsfonden 2 § ska en tiondel av de medel som under ett år har tillfallit fonden läggas till fonden. Vid beräkningen har myndigheten endast beaktat influtna arvsmedel och felaktigt inte beaktat intäkter från metallåtervinning. Om detta hade hanterats korrekt skulle effekten vara att fritt eget kapital minskar med 7 644 tusen kronor och fondkapital ökar med 7 644 tusen kronor.

Myndigheten skuldför felaktigt hela det beviljade bidragsbeloppet vid tidpunkt för beslutet. Enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) p. 36:18 ska en bindande utfästelse som villkorats redovisas i takt med att villkoret uppfylls. Återstående utfäst belopp ska redovisas som en eventualförpliktelse. Vi gör bedömningen att lämnade projektbidrag därför redovisas till ett väsentligt för högt belopp. Posterna som påverkas i redovisningen är eget kapital (för lågt redovisad), skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag (för högt redovisad) och eventualförpliktelse (inte redovisad).

Bristerna som redovisas ovan ger följdfel i den redovisning av förvaltningen som är beskriven på sidorna 3–5 i redovisningen”.

Riksrevisionen uttalar sig med reservation

Bokföringsnämnden

Ur revisionsberättelsen: ”Bokföringsnämnden har överskridit den av regeringen beslutade anslagskrediten för anslag 1.13 Bokföringsnämnden med 313 tusen kronor. Myndigheten har i och med överskridandet inte följt 6 § anslagsförordningen (2011:223). Överskridandet framgår av årsredovisningen”.

E-hälsomyndigheten

Ur revisionsberättelsen: ”Regeringen har i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten specifikt efterfrågat återrapportering avseende grunderna för hur myndigheten har beräknat storleken på avgifterna enligt 25 § lagen (1996:1156) om receptregister och 14 § lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning. I årsredovisningen som lämnandes 2019-02-22 saknas sådan information”.

Fastighetsmäklarinspektionen

Ur revisionsberättelsen: ”Fastighetsmäklarinspektionens årsredovisning saknar underskriftsmening och underskrift från myndighetschefen. Underskriftsmening och underskrift återfinns istället i en separat handling. Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 2 kap. 8§ med tillhörande föreskrifter från ESV anger att undertecknandet ska ske i dokumentet årsredovisning och inte i en annan handling. Detta innebär att årsredovisningen inte är fullständig”.

Folke Bernadotteakademin

Ur revisionsberättelsen: ”På grund av bristande återrapportering i ett lämnat bidrag har Folke Bernadotteakademin inte betalat ut hela det beviljade bidraget under 2018. Det medför att Folke Bernadotteakademin har ett utestående åtagande på 800 000 kronor vid utgången av 2018, trots att myndigheten inte har stöd för ett sådant åtagande i 17 § anslagsförordningen (2011:223)”.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)

Ur revisionsberättelsen: ”Myndigheten har överskridit bemyndiganderamen gällande anslag UO 9 7:2 ap.1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning. Bemyndiganderamen uppgår till 1 280 miljoner kronor medan utestående åtaganden enligt årsredovisningen uppgår till 1 301 miljoner kronor.

Myndigheten har även överskridit bemyndigandets slutår 2022. Framtida åtaganden sträcker sig till 2025”.

Göteborgs Universitet

Ur revisionsberättelsen: ”Göteborgs universitet har bedrivit restaurang- och cateringverksamhet utan att detta tillåts enligt högskolelagen (1992:1434). Göteborgs universitet har tagit ut avgifter för denna verksamhet och för en terapimottagning i strid med 3 § avgiftsförordningen (1992:191) som anger att myndigheter endast får ta ut avgifter för varor och tjänster som den tillhandahåller om det följer av en lag eller förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen. Myndigheten saknar sådant stöd för att ta ut avgifter”.

Kammarkollegiet

Ur revisionsberättelsen: ”Kammarkollegiet redovisar ingångna åtaganden utöver tilldelad ram för två beställningsbemyndiganden. För anslag UO 23 1:15 ap 6 Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig livsmedelssektor har ingångna åtaganden gjorts med 98 550 tusen kronor utöver tilldelad ram. För anslag UO 24 1:5 ap 1 Näringslivsutveckling har åtaganden gjorts med 245 250 tusen kronor utöver tilldelad ram. Åtagandena har ingåtts av regeringen, men anslagsposterna disponeras av myndigheten. Myndigheten har beskrivit förhållandet på sidan 81 i årsredovisningen”.

Länsstyrelsen i Kalmar län

Ur revisionsberättelsen: ”I årsredovisningen som lämnades till regeringen 2019-02-22 saknas samtliga noter till balansräkningen som krävs enligt 2 kap. 4 § samt 7 kap 1§ förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605)”.

Länsstyrelsen i Värmland

Ur revisionsberättelsen: ”Länsstyrelsen i Värmlands läns årsredovisning saknar underskriftsmening och underskrift från myndighetschefen. Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 2 kap. 8§ med tillhörande föreskrifter från ESV anger att dokumentet årsredovisning ska innehålla undertecknande och underskriftsmening. Detta innebär att årsredovisningen inte är fullständig”.

Moderna museet

Ur revisionsberättelsen: ”Av Moderna museets årsredovisning sidan 34 framgår att myndigheten, med hänvisning till Washingtonprinciperna, beslutat om och restituerat ett konstverk med betydande värde.

Avyttring av statlig egendom ska ske enligt förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom. Förordningen förutsätter och reglerar enbart genom försäljning eller byte av lös egendom, varför vi bedömer att Moderna museet borde haft ett särskilt medgivande från regeringen för att restituera konstverket. Sådant medgivande saknas och myndigheten har därmed agerat utanför sin befogenhet”.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Ur revisionsberättelsen: ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har överskridit det av regeringen beslutade slutåret (2023) avseende beställningsbemyndigandet för UO 6 anslag 2:4 ap 5 Krisberedskap genom att ingå åtaganden på 2 003 tusen kronor för år 2024”.

Nationalmuseum

Ur revisionsberättelsen: ”Myndigheten har av regeringen beviljats en låneram för verksamhetsåret 2018 på 95 miljoner kronor. I samband med upptagande av lån i november 2018 översteg myndighetens anskaffade anläggningstillgångar den beviljade låneramen med 2 miljoner kronor. Det överstigande beloppet finansierades därför inte med lån i Riksgäldskontoret, vilket är i strid med 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Vid årsskiftet översteg värdet på de anläggningstillgångar som myndighetens ska finansiera med lån den beviljade låneramen med cirka 11 miljoner kronor, vilket är i strid med 2 kap. 2 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210)”.

Patent- och registreringsverket (PRV)

Ur revisionsberättelsen: ”I årsredovisningen saknas en fördelning av myndighetens totala intäkter och kostnader enligt 3 kapitlet 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Det saknas även en redovisning mot de avgiftsbudgetar som regeringen styr Patent- och registreringsverket med i regleringsbrevet vilket krävs enligt samma paragraf”.

Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm

Ur revisionsberättelsen: ”Årsredovisningen för Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm har lämnats till regeringen den 25 februari 2019. Enligt 2 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten senast den 22 februari lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen har lämnats för sent och kan därmed inte anses avlämnad i enlighet med förordningens villkor”.

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ESF-rådet)

Ur revisionsberättelsen: ”Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige -ESF-rådet har utan beställningsbemyndigande under år 2018 fattat beslut om framtida åtaganden om bidrag från anslag UO 9 4:7 ap 2 med 20 371 tkr och från anslag UO 9 4:7 ap 6 med 3 595 tkr. Bidragen ska finansieras från anslaget under åren 2019–2021. Myndigheten har därmed överskridit sina befogenheter genom att ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag utan att ha ett beställningsbemyndigande”.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Ur revisionsberättelsen: ”Specialpedagogiska skolmyndigheten har, i strid med 10 § anslagsförordningen (2011:23), använt 2 011 tusen kronor av sitt förvaltningsanslag för att finansiera den förlust som uppstod vid försäljningen av en villafastighet som myndigheten har disponerat utan regeringens godkännande”.

Statens Jordbruksverk

Ur revisionsberättelsen: ”Statens jordbruksverk har överskridit ramen för beställningsbemyndigandet gällande anslag UO 23 1:18 ap. 1 Från EU-budgeten finansierade åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling - LLU 2014–2020 (ram). Bemyndiganderamen uppgår till 21 000 tusen kronor medan utestående åtaganden enligt årsredovisningen uppgår till 51 100 tusen kronor”.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Ur revisionsberättelsen: ”Strålsäkerhetsmyndigheten har redovisat ett för högt belopp på posten Avräkning med statsverket på 27 886 tusen kronor. Posten Behållning räntekonto hos Riksgäldskontoret är för lågt redovisad med 27 886 tusen kronor per balansdagen 31 december 2018.

Strålsäkerhetsverket har i tabell 3 ”Intäkter och kostnader för avgifter som inte disponeras”, sidan 12, redovisat ett felaktigt värde avseende flera summeringar i tabellen. Den korrekta summeringen av Kärnteknisk verksamhet ska vara 80 862 tusen kronor och inte 117 750 tusen kronor per balansdagen 31 december 2018”.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)

Ur revisionsberättelsen: ”Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll har inte redovisat kundfordringar och övriga förutbetalda intäkter om 23 905 tusen kronor som fanns på balansdagen 2018-12-31. En myndighet ska i balansräkningen redovisa myndighetens samtliga tillgångar och skulder på balansdagen för att uppnå en rättvisande bild av dess finansiella ställning, vilket framgår av 4 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag”.

Trafikverket

Ur revisionsberättelsen: ”Som framgår av årsredovisningen har Trafikverket på anslag UO 20 1:16 ap. 3 (Klimatinvesteringar) tecknat två avtal som innebär ekonomiska åtagande på 12,5 mkr efter 2018, trots att det saknas en bemyndiganderam kopplat till anslagsposten”.

Myndigheter med övrig upplysning i revisionsberättelsen

Pensionsmyndigheten

Ur revisionsberättelsen: ”Avsnitt 4.12 i resultatredovisningen innefattar, i enlighet med regleringsbrev för myndigheten, en redovisning av inkomstpensionens finansiella ställning och utveckling. Avsnittet innehåller, utöver information från myndighetens finansiella redovisning, även information från andra aktörer samt prognosuppgifter. Uppgifter från andra aktörer och prognoser har inte granskats av Riksrevisionen”.

Statens Jordbruksverk

Ur revisionsberättelsen: ”I revisionsberättelsen för 2017 lämnade Riksrevisionen en reservation avseende att Statens jordbruksverk tagit ut avgifter vid försäljning av djurfoder utan uttrycklig rätt att göra det vilket är i strid med 3 § avgiftsförordningen (1992:191). Regeringen har i beslut 2019-03-21 givit Statens jordbruksverk ett återrapporteringskrav kring hur myndigheten säkerställer att foder- och övrig försäljning inom Distriktsveterinärerna begränsas till det som är nödvändigt för att fullgöra de uppgifter som myndigheten har. Återrapporteringskravet medför att Riksrevisionen bedömer att frågan är under hantering”.

Myndigheter med övrig upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen

Elsäkerhetsverket

Ur revisionsberättelsen: ”Riksrevisionen vill fästa uppmärksamhet på sidan 39 i årsredovisningen, där Elsäkerhetsverket redovisar resultatet av avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna inte disponeras. Som framgår av tabell Avgiftsbelagd verksamhet – Offentligrättslig verksamhet finns ett stort överskott för Elberedskapsavgift, 91 894 tusen konor. På grund av den ekonomiska styrningen för resultatområdet Elberedskapsavgift har myndigheten inte getts möjlighet att efterleva de ekonomiska målen. Vi har inte modifierat vårt uttalande med anledning av detta”.

Fastighetsmäklarinspektionen

Ur revisionsberättelsen: ”Riksrevisionen vill fästa uppmärksamhet på sidan 10 i årsredovisningen, där Fastighetsmäklarinspektionen redovisar resultatet av avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna inte disponeras. Som framgår av tabell 4 finns ett stort överskott för de årliga avgifterna respektive ett stort underskott för ansökningsavgifterna. På grund av den ekonomiska styrningen för dessa resultatområden har myndigheten inte getts möjlighet att efterleva de ekonomiska målen. Vi har inte modifierat vårt uttalande med anledning av detta”.

Kemikalieinspektionen

Ur revisionsberättelsen: ”Riksrevisionen vill fästa uppmärksamhet på sidan 103 i årsredovisningen, där Kemikalieinspektionen redovisar resultatet av avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna inte disponeras. Som framgår av tabell 51 finns ett stort överskott för allmänkemikalieavgifter respektive ett stort underskott för bekämpningsmedel och dispensavgifter. På grund av otydligheter i den ekonomiska styrningen för dessa resultatområden har myndigheten inte getts möjlighet att efterleva de ekonomiska målen. Vi har inte modifierat vårt uttalande med anledning av detta”.

Regionala etikprövningsnämnderna i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Uppsala, Umeå (6 myndigheter)

Ur revisionsberättelsen: ”Regionala etikprövningsnämnden i [namn] redovisar i årsredovisningen ett väsentligt underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten för etikprövning av forskning som avser människor. Som framgår av myndighetens beskrivning på sid [xx] i årsredovisningen har myndigheten, på grund av otydligheterna i den ekonomiska styrningen inte getts möjlighet att efterleva det ekonomiska målet. Vi har inte modifierat vårt uttalande med anledning av detta”.

Statens historiska museer

Ur revisionsberättelsen: ”Riksrevisionen vill fästa uppmärksamhet på sidan 75 i årsredovisningen där myndigheten redovisar de negativa ackumulerade resultaten av myndighetens avgiftsbelagda verksamheter. Därutöver redogörs på sidan 11 för de åtgärder som vidtagits för att på längre sikt uppnå en ekonomisk balans. Vi har inte modifierat vårt uttalande med anledning av detta”.

Statens skolverk

Ur revisionsberättelsen: ”Statens skolverk redovisar i årsredovisningen i tabell 7, sid 26, ett underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten som avser handläggning av lärarlegitimationer. Verksamheten ska finansieras med avgifter och till full kostnadstäckning, dock har myndigheten rätt att utöver avgifterna använda anslagsmedel. Det finns således inget faktiskt underskott i verksamheten. På grund av denna otydlighet i den ekonomiska styrningen gällande full kostnadstäckning har myndigheten inte getts möjlighet att efterleva det ekonomiska målet. Vi har inte modifierat vårt uttalande med anledning av detta”.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Ur revisionsberättelsen: ”Riksrevisionen vill fästa uppmärksamhet på sidan 12 i årsredovisningen, där Strålsäkerhetsmyndigheten redovisar resultatet av avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna inte disponeras. Som framgår av tabell 3 finns ett stort ackumulerat underskott för icke kärnteknisk verksamhet. Myndigheten har påtalat för departementet att de vill höja avgifterna för att komma i balans. Vi har inte modifierat vårt uttalande med anledning av detta”.

Uppdaterad: 29 mars 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?