Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionens granskningar leder till
förbättringar på kort och lång sikt

Regeringen och de granskade organisationerna vidtar en rad åtgärder med
anledning av Riksrevisionens granskningar. Detta har lett till förbättringar av
de granskade verksamheterna på kort och lång sikt, visar Riksrevisionens
uppföljningsrapport 2019.

Tre kronor (folie) på glasdörrar till riksdagen kammare.

Riksrevisionen publicerar årligen en uppföljningsrapport om vad de senaste årens
granskningar har lett till. Årets rapport visar att Riksrevisionens årliga revision och
effektivitetsrevision har haft genomslag i de granskade verksamheterna.

Riksrevisor Stefan Lundgren.

– Genom att granska myndigheternas årsredovisningar och effektiviteten i de insatser som genomförs med statliga medel har Riksrevisionen bidragit till förbättringar som troligen inte skulle ha kommit till stånd i annat fall, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Årlig revison

Inom den årliga revisionen granskades 228 statliga myndigheters årsredovisningar.
Arbetet är förebyggande, vilket innebär att fel och brister rapporteras löpande och
därmed kan rättas till.

Vid större fel kan Riksrevisionen överlämna en revisionsrapport till regeringen och
berörd myndighet. En revisionsrapport innehåller rekommendationer om lämpliga
åtgärder. Av myndigheterna var det 22 stycken som sammanlagt fick 100 sådana
rekommendationer. Av dessa har 73 rekommenderade åtgärder genomförts helt eller
delvis.

Av de granskade myndigheterna fick 14 stycken en modifierad revisionsberättelse, där fel
har upptäckts i årsredovisningen. I tio fall har även dessa fel rättats på det sätt som
Riksrevisionen rekommenderat.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Vi kan konstatera att granskningarna har bidragit till att förhindra jävsproblematik, brister i intern styrning och kontroll och annat som annars skulle kunna ha skadat förtroendet för den statliga förvaltningen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Effektivitetsrevision

Också när det gäller effektivitetsrevisionen visar uppföljningsrapporten att granskningarna leder till förbättrad kvalitet i den statliga verksamheten.

Redan inom fyra månader har ungefär hälften av Riksrevisionens rekommendationer följts av regeringen, i form av nya eller pågående insatser. De fördjupade uppföljningar som gjorts av 18 granskningar visar att regeringen vidtagit åtgärder i tio fall. De granskade myndigheterna har vidtagit åtgärder utifrån rekommendationer i nio rapporter.

– Det är vanligt att regeringen ger sina myndigheter nya eller förändrade uppdrag med utgångspunkt från revisionsgranskningar. Det är också vanligt att granskningarna leder till att lagstiftningen ses över, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionens uppföljningsrapport 2019

Uppföljningsrapporten lämnas till riksdagen som ett underlag för att bedöma resultatet av Riksrevisionens granskning.

Årets rapport innehåller uppföljning av de 14 modifierade revisionsberättelser som lämnats av den årliga revisionen för verksamhetsåret 2017, samt 100 skriftliga rekommendationer till 22 myndigheter.

Rapporten innehåller också djupuppföljning av 18 granskningsrapporter från effektivitetsrevisionen och översiktlig uppföljning av 30 granskningsrapporter från 2016.

Bedömningarna bygger på regeringens skrivelser, propositioner, utskottsbetänkanden. I den djupa uppföljningen har i förekommande fall kontakter även tagits med de granskade myndigheterna.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 09 april 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?