Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bristande förutsättningar för effektiv användning av svenska biståndsresurser

Trots att frågan prioriteras av regeringen och Sida ges samverkan mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete inte tillräckliga förutsättningar att lyckas. Därmed begränsas möjligheterna till en effektiv användning av de svenska biståndsresurserna, konstaterar Riksrevisionen.

Torkad och sprucken leråker med lite gröda i kanten, närbild.

Foto: Jody Davis

Sidas två huvudsakliga verksamheter är humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete. Det humanitära biståndet sätts in vid katastrofer och kriser medan det långsiktiga utvecklingssamarbetet syftar till fattigdomsbekämpning.

I takt med att behoven av humanitärt bistånd ökar blir samverkan allt viktigare. Riksdagen och regeringen har därför vid flera tillfällen understrukit vikten av att detta sker när så är lämpligt.

Riksrevisionen har granskat om regeringens styrning och Sidas arbetssätt har möjliggjort sådan samverkan under åren 2015–2017. Granskningen visar att samverkan har varit prioriterad, men att det finns brister i förutsättningarna för att omsätta detta i praktisk verksamhet. Brister finns såväl i regeringens styrning som i Sidas sätt att bedriva sin verksamhet.

Riksrevisor Stefan Lundgren, porträtt.

– Samverkan försvåras bland annat av att regeringen inte har fastställt några gemensamma strategimål för de två verksamhetsgrenarna. Konsekvensen blir att det svenska biståndet inte är så effektivt som det skulle kunna vara, vilket i förlängningen går ut över människorna i de länder vi stöttar, säger Stefan Lundgren.

Samverkan försvåras också av att möjligheterna till gemensam finansiering och rapportering av det humanitära biståndet och det långsiktiga utvecklingssamarbetet är begränsade.

Therese Brolin, porträtt.

– Sidas insatshanteringssystem har visserligen de tekniska lösningarna som krävs. Men eftersom handläggarna inte känner till dessa möjligheter, eller tycker att de är för komplicerade, så används de nästan inte alls, säger Therese Brolin, projektledare för granskningen.

De praktiska möjligheterna till samverkan begränsas också av att ansvarig Sida-personal på plats i samarbetsländerna, de så kallade humanitära fokalpunkterna, inte alltid har haft tillräckligt med tid och kompetens för samverkansfrågor.

Rekommendationer

Regeringen rekommenderas att

  • fastställa gemensamma målformuleringar på strateginivå för det humanitära biståndet och det långsiktiga utvecklingssamarbetet.

Sida rekommenderas att

  • säkerställa att det finns styrdokument som specificerar hur samverkan ska implementeras i verksamheten,
  • vidareutveckla arbetsformer som underlättar samverkan i analys, planering och målformulering i insatser,
  • säkerställa att de tekniska möjligheter som finns för att samfinansiera och samrapportera insatser kan användas,
  • säkerställa att ansvarig personal, de så kallade humanitära fokalpunkterna, har tillräcklig kompetens och arbetstid för att möjliggöra samverkan.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 28 maj 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?