Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Vissa brister i statlig verksamhet och redovisning under 2018

Riksrevisorernas årliga rapport visar att effektiviteten i den statliga verksamheten kan förbättras. Även redovisningen behöver utvecklas för att transparens och tillförlitlighet alltid ska kunna säkerställas.

Rosenbad och riksdagshuset sett från vattnet.

Riksrevisionen lämnar varje år en rapport till riksdagen med de viktigaste iakttagelserna av effektiviteten i den statliga verksamheten och myndigheternas redovisning.

Effektivitetsrevision

När det gäller effektiviteten konstaterar Riksrevisionen bland annat följande:

  • Konsekvensanalyser, planering och scenarier har i vissa fall varit missvisande eller av låg kvalitet. Det minskar möjligheterna för myndigheter, regeringen och riksdagen att fatta välinformerade beslut som bidrar till effektiva verksamheter och att undvika oförutsedda kostnader.
  • Det händer att styrning utan helhetsperspektiv och bristande tillsyn och kontroll gör det svårare att nå uppsatta mål och riskerar att leda till försämrad offentlig verksamhet.
  • Regeringens styrning av statliga bolag och insatser är otillräcklig i vissa sammanhang.
  Riksrevisor Stefan Lundgren.

  – Skattebetalarnas pengar ska användas så effektivt som möjligt, utifrån de politiska prioriteringar som riksdagen beslutat om. Våra granskningar under 2018 visar att detta inte alltid har varit fallet, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

  Årlig revision

  Riksrevisionens har under 2018 granskat 231 statliga myndigheters och organisationers årsredovisningar, inklusive årsredovisningen för staten. Riksrevisionen konstaterar bland annat följande:

  • När myndigheter delar på ansvaret för en uppgift ökar risken för brister i transparens och redovisning. Det händer till exempel att medel redovisas som oförbrukade hos en myndighet och som förbrukade hos en annan.
  • Vissa myndigheter ska finansiera sin verksamhet genom att ta ut avgifter. Reglerna för detta är otydliga, och regeringens styrning på området är stundtals motstridig. Även hanteringen av över- och underskott i sådana verksamheter har brister.
  • Många myndigheter överskrider sina befogenheter när det gäller långsiktiga ekonomiska åtaganden. Behovet av förstärkt kontroll på området är betydande.
  Riksrevisor Helena Lindberg.

  – Många av de fel och brister som vi sett under det senaste året är sådant som återkommit år efter år. Här kan regeringen och de ansvariga myndigheterna ta större ansvar för kvaliteten i den statliga verksamheten, säger riksrevisor Helena Lindberg.

  Riksrevisorernas samlade intryck

  Riksrevisorernas samlade intryck är att det statliga åtagandet hanteras på ett engagerat, strukturerat och professionellt sätt, men att det finns många områden där förbättringar bör ske.

  – Vårt öppna samhälle bygger på att myndigheterna förtjänar allmänhetens förtroende. Det förutsätter transparens, effektivitet och regelefterlevnad. I de allra flesta fall fungerar detta bra, men på vissa områden är behovet av förbättringar tydligt, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

  Effektivitetsrevision

  Effektivitetsrevision innebär att vi granskar hur effektiv den statliga verksamheten är. Vi kan granska statliga insatser och åtaganden och tar främst sikte på förhållanden med anknytning till statens budget, genomförandet och resultatet av statlig verksamhet.

  Läs mer om effektivitetsrevision

  Årlig revision

  I den årliga revisionen granskar vi och bedömer om de statliga myndigheternas årsredovisningar är tillförlitliga och korrekta, om räkenskaperna är rättvisande och om myndigheterna följer aktuella regler och beslut. Varje år granskar Riksrevisionen omkring 230 årsredovisningar.

  Läs mer om årlig revision

  Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

  Uppdaterad: 29 maj 2019

  Kontakta OSS

  Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

  Läs mer om behandling av personuppgifter

  Vad handlar din fråga om?
  Vad handlar din fråga om?