Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Konkurrensverkets tillsyn: otydliga prioriteringar och svag intern kontroll

Konkurrensverket får årligen runt tusen tips om karteller och andra marknadshämmande företeelser. Riksrevisionens granskning visar att myndigheten saknar effektiva verktyg för prioritering mellan olika insatser, och att den interna kontrollen har brister.

Startlinje, startblock på löparbana, löpare står redo, detalj.

Foto: Caiaimage

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. I verksamheten ingår även att bedriva tillsyn över offentliga upphandlingar.

En stor del av tillsynsverksamheten utgår från tips om otillåtna samarbeten, till exempel karteller, och andra överträdelser av konkurrens- och upphandlingslagstiftning. Myndigheten får årligen runt tusen sådana tips, och måste effektivt prioritera vad som är mest angeläget att utreda vidare. Ett viktigt instrument för detta är Konkurrensverkets prioriteringspolicy, som anger vilka faktorer som ska beaktas vid prioriteringsbeslut.

Riksrevisionens granskning visar att policyn endast undantagsvis används när myndigheten utreder inkomna tips, och att den därför bara har begränsad praktisk betydelse. Ofta är det andra faktorer som får avgöra vilka insatser som genomförs, exempelvis myndighetens resursläge.

Vidare visar granskningen att misstankar om korruption i princip aldrig ligger till grund för en utredning, trots att detta utgör en punkt i prioriteringspolicyn och myndigheten har konstaterat att misstankar om korruption förekommer frekvent inom tillsynen.

Policyn används inte heller under pågående fördjupade utredningar, som kan vara mycket resurskrävande, för beslut om åtgärder eller nedläggning av utredningen.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Granskningen tyder på att Konkurrensverket kan använda sina resurser bättre. Ineffektivitet i tillsynen kan leda till sämre konkurrens med högre priser och konsekvenser för samhällsekonomin. Dessutom ökar risken för felaktiga offentliga upphandlingar, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Bristerna är större inom konkurrenstillsynen än inom tillsynen av upphandlingar. Problemen förvärras av att Konkurrensverkets interna kontroll, som skulle kunna fånga upp dessa problem, är svag. Riksrevisionen bedömer att detta även är en förklaring till att utredningstiderna i vissa fall är långa.

Jesper Fagerberg, porträtt.

– Bristerna innebär att tillsynsarbetet inte blir lika systematiskt och effektivt som det skulle kunna vara. Därmed ökar risken för att Konkurrensverket lägger resurser på fel ärenden, eller gör olika bedömningar i ärenden med liknande förutsättningar, säger Jesper Fagerberg, projektledare för granskningen.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar Konkurrensverket bland annat att förbättra den interna kontrollen i myndighetens tillsynsverksamhet och att utvärdera om nuvarande fördelning av resurser mellan konkurrens- och upphandlingstillsynen är ändamålsenlig.

Inom ramarna för det bör Konkurrensverket även se över nuvarande ansvars- och rollfördelning mellan utredningsavdelningen och den juridiska avdelningen, överväga att införa tvingande tidsfrister i alla utredningar samt formalisera återkopplingen till prioriteringspolicyn.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 08 oktober 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?