Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar de regionala strukturfondspartnerskapen

Stora delar av de EU-pengar som Sverige får fördelas via så kallade strukturfondspartnerskap, där myndigheter och olika typer av organisationer ingår. Detta kräver en omfattande administration med många inblandade parter. Riksrevisionen granskar nu om systemet gör att EU:s strukturfondsprogram kan genomföras effektivt i Sverige.

Svenska flaggan och EU-flaggan mot en blå himmel med vita moln.

Systemet med strukturfondspartnerskap infördes 2007. Sedan dess har inga större utvärderingar gjorts av deras arbete, trots att partnerskapen årligen fördelar mycket stora summor pengar.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Förhoppningen är att granskningen ska bidra med viktig kunskap inför den kommande programperioden 2021–2027, så att satsade medel gör största möjliga nytta, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

En stor del av de pengar som Sverige får från EU består av medel från Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionalfonden (ERUF). EU-reglerna kräver att berörda aktörer får vara med och bestämma hur pengarna ska användas, den så kallade partnerskapsprincipen. Sverige har därför valt att skapa åtta regionala strukturfondspartnerskap, som består av representanter för regioner, kommuner, arbetsmarknadens parter, statliga myndigheter och det civila samhället.

Under programperioden 2014–2020 beslutar partnerskapen om satsningar på cirka 12 miljarder kronor i EU-medel. I praktiken blir partnerskapens beslut även styrande för ytterligare offentliga medel, eftersom beviljande av stöd från EU-fonderna ofta kräver svensk medfinansiering om 50 procent.

Ett av syftena med partnerskapens utformning är att underlätta regional anpassning och därmed effektivare insatser. Men systemet kan även medföra nackdelar, till exempel merkostnader på grund av ökad administration. Det finns även en risk för att det stora antalet inblandade aktörer skapar otydlighet när det gäller roller och ansvar. Utvärderingar har dessutom pekat på att en stor andel av ansökningarna om stöd saknar tydliga beskrivningar av vad projekten ska uppnå och hur, vilket reser frågor om på vilka grunder partnerskapen beslutar om EU-medel.

Syfte

Granskningen kommer att undersöka om systemet med regionala strukturfondspartnerskap främjar ett effektivt genomförande av strukturfondsprogram i Sverige. Riksrevisionen kommer även att granska regeringens styrning, och om Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet har gett partnerskapen goda förutsättningar för deras arbete.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i april 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 09 oktober 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?