Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Flera förbättringar i konsumentskyddet på det finansiella området, men problem kvarstår

Arbetet för att skydda konsumenter på det finansiella området är bättre idag än 2006, då området senast granskades av Riksrevisionen. Trots det upplever konsumenter fortfarande problem. Riksrevisionen rekommenderar nu ett antal åtgärder för att förbättra den statliga tillsynen.

Kvinna vid bord, med dator, hemmiljö.

Foto: Maskot

De flesta vuxna människor i Sverige använder finansiella tjänster och produkter. Men att välja mellan olika typer av sparande, lån och försäkringar upplevs ofta som svårt samtidigt som valen kan ha stor påverkan på den enskildes ekonomi.

För att stärka konsumenten på den finansiella marknaden finns därför bland annat regelverk om hur produkter får marknadsföras och att information ska vara rättvisande och begriplig. I slutändan är det statens ansvar att säkerställa att regelverken följs.

Riksrevisionen har granskat om statens tillsyn ger förutsättningar för ett högt konsumentskydd på det finansiella området. Granskningen visar att förutsättningarna har förbättrats sedan området senast granskades.

Riksrevisor Stefan Lundgren, porträtt.

– Regeringens styrning har blivit tydligare och de ansvariga myndigheterna har förbättrat sina processer. Dessutom har de värsta problemen inom premiepensionssystemet städats bort, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Trots det upplever konsumenter fortfarande en hel del problem. Bland annat visar Svenskt Kvalitetsindex undersökning av bankbranschen att kundnöjdheten 2017 var den tredje lägsta sedan mätningarna inleddes 1989.

Per Franzén, porträtt.

– Ett effektivt tillsynsarbete förutsätter att konsumentproblem fångas upp och att arbetet riktas mot de områden där problemen är störst. Att myndigheterna har en tydlig ansvarsfördelning och att samarbetet fungerar väl är också centralt, säger Per Franzén, projektledare för granskningen.

Rekommendationer

Riksrevisionen har utifrån granskningens resultat identifierat ett antal områden där arbetet för ett gott konsumentskydd behöver förbättras ytterligare.

Till exempel bör regeringen förtydliga kraven på samarbete mellan Finansinspektionen och Datainspektionen, samt överväga om sekretessreglerna bör förändras så att informationsbytet mellan tillsynsmyndigheterna kan underlättas.

Finansinspektionen rekommenderas att öka analysen av utfall och effekt av tillsynen.

Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten rekommenderas att i samarbete tydliggöra formerna för samverkan och respektive myndighets ansvar.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 26 november 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?