Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bristande förutsättningar för tillsynen av vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skapades för att tillsynen skulle bli effektiv och strategisk. Riksrevisionens granskning visar att IVO ännu inte helt har levt upp till dessa förväntningar, och att det delvis beror på att regeringen inte gett myndigheten stabila och långsiktiga förutsättningar.

Personal på serviceboende lägger hand på axel på boende, sittande vid bord.

Foto: Maskot

Den 1 juni 2013 inrättades Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som då bland annat tog över tillsyn över vård- och omsorgsverksamhet från Socialstyrelsen. Syftet var att åstadkomma en effektiv och strategisk tillsyn.

Riksrevisionens granskning av IVO:s tillsynsverksamhet visar att IVO inte lyckats bygga upp en egeninitierad och riskbaserad tillsynsverksamhet i förväntad omfattning och därmed inte fullt ut bedriver en strategisk och effektiv verksamhet.

De problem som Riksrevisionen har identifierat beror delvis på regeringens styrning. Delar av anslagen har bestått av tillfälliga medel som beviljats för ett år i taget, vilket försvårat en stabil och långsiktig personalförsörjning.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– För att kunna utveckla verksamheten, samt rekrytera och behålla personal, behöver IVO ha stabila ekonomiska förutsättningar. Men regeringens ekonomiska styrning har varken varit konsekvent eller långsiktig, säger riksrevisor Helena Lindberg.

För att IVO ska kunna utveckla sin verksamhet behövs tillgång till tillförlitliga data som möjliggör för myndighetens inspektörer att arbeta effektivt och riskbaserat. Detta har saknats, vilket innebär att IVO kan ha missat viktiga problemområden och riskobjekt.

IVO har heller inte haft något ändamålsenligt it-system som stödjer inspektörerna i deras arbete, och sju av tio inspektörer uppger att it-stödet i liten utsträckning är användbart i tillsynsarbetet.

Charlotta von Porat, porträtt.

– IVO ärvde it-system från Socialstyrelsen, som egentligen togs fram för andra uppgifter. Det har bland annat lett till att inspektörerna måste lägga ned mycket tid på manuella sökningar och källkontroll, säger Charlotta von Porat, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen konstaterar vidare att IVO saknar lättillgängliga bedömningsstöd som behövs för att tillsynsbesluten ska vara enhetliga i hela landet, samt att det inte gjorts några systematiska uppföljningar av IVO:s tillsyn.

– IVO har visserligen gjort mätningar av förtroendet för myndigheten, men har ingen samlad kunskap om hur tillsynen påverkar tillsynade verksamheter över tid, säger Charlotta von Porat.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att ge IVO stabila ekonomiska ramar.

IVO rekommenderas bland annat att

  • utveckla de nationella och regionala riskanalyserna så att tillsynen kan styras till de områden och verksamheter där den gör mest nytta
  • göra bedömningsstöden lättåtkomliga för att öka enhetligheten i tillsynsbesluten
  • systematiskt följa upp resultatet av tillsynen.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 28 november 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?