Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

De budgetpolitiska målen nås, men regeringen bör utveckla uppföljningen

Det finanspolitiska ramverket ska säkerställa en långsiktigt hållbar och transparent finanspolitik. Riksrevisionens granskning av årets ekonomiska propositioner visar att regeringen följer ramverkets regler, men att uppföljning och redovisning kan utvecklas ytterligare.

Rosenbad sett från Vasabron.

Det finanspolitiska ramverket växte fram efter den ekonomiska krisen på 1990-talet, som lämnade stora offentligfinansiella underskott och en snabbt stigande statsskuld efter sig.

Ramverket fyller sedan dess en viktig funktion, och Riksrevisionen granskar regeringens tillämpning av reglerna för de budgetpolitiska målen, till exempel överskottsmålet, utgiftstaket och det nya riktmärket för den offentliga sektorns skuldsättning.

Årets granskning gäller 2019 års ekonomiska vårproposition och budgetpropositionen för 2020. Det övergripande resultatet är att budgetmålen nås och att regeringen följer ramverket. I huvudsak uppfylls också kraven på en transparent redovisning.

Vissa delar kan dock fortfarande förbättras. Bland annat skulle uppföljningen av överskottsmålet stärkas om regeringen tydligare redogör för skillnaderna mellan sina egna prognoser och de prognoser som expertmyndigheterna tar fram.

Krister Jensevik, porträtt.

– När det saknas information om varför regeringens prognoser skiljer sig från Konjunkturinstitutets och Ekonomistyrningsverkets prognoser blir det omöjligt för utomstående att bedöma kvaliteten i regeringens prognoser, säger Krister Jensevik, projektledare för granskningen.

Det är en brist som kritiserats även tidigare år. Riksrevisionen konstaterar också att regeringen i sitt förslag till nytt utgiftstak för 2022 inte tar avstamp i en redogörelse för hur de offentliga utgifterna och skatteuttaget bör utvecklas på sikt.

Riksrevisor Stefan Lundgren, porträtt.

– Regeringen bör tydligare förklara hur den resonerar när det gäller nivån på nya utgiftstak, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att

  • utveckla redovisningen i de ekonomiska propositionerna så att skillnaderna mellan regeringens och expertmyndigheternas prognoser för strukturellt sparande och BNP-gap förklaras
  • motivera förslagen till utgiftstak med sin syn på hur de offentliga utgifterna och skatteuttaget bör utvecklas på längre sikt.
  • klarlägga i vilket sammanhang och hur det bakåtblickande åttaårssnittet ska användas i uppföljningen av överskottsmålet.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 17 december 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?