Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Arbetsförmedlares attityder och sätt att arbeta påverkar den arbetssökandes chans att få jobb

De arbetsförmedlare som är mest inriktade mot jobbsökande åtgärder är också bäst på att få arbetssökande att hitta ett jobb, visar Riksrevisionens nya granskning.

Foto: Fizkes

Arbetsförmedlarna har en viktig roll i att genomföra arbetsmarknadspolitiken och ska omsätta den till konkreta beslut för enskilda arbetssökande. Riksrevisionen har granskat om det finns skillnader mellan arbetsförmedlares arbetssätt och resultat som innebär att förmedlingsarbetet kan effektiviseras.

Granskningen visar att arbetsförmedlare som är positivt inställda till åtgärder inriktade mot jobbsökande skickar fler förslag på jobb att söka och får fler sökande i jobb. Detta belyses i ett räkneexempel som visar att cirka fyra procent fler arbetslösa skulle ha ett jobb efter två år om samtliga arbetsförmedlare vore lika inriktade på sökaktiviteter som den fjärdedel som är det mest (allt annat lika).

Riksrevisor Stefan Lundgren, porträtt.

– Räkneexemplet ger inte hela bilden eftersom det till exempel inte tar hänsyn till eventuella undanträngningseffekter. Men det visar ändå att en ökad användning av arbetssätt som är tydligt inriktade mot sökaktiviteter har potential att bidra till att de arbetsmarknadspolitiska målen nås i högre utsträckning, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Resultatet överensstämmer med tidigare studier.

Granskningen visar också att det finns stora skillnader i hur ofta förmedlare beviljar utbildningsinsatser och insatser från externa aktörer. Skillnaderna kan inte förklaras av att förmedlare har sökande med olika bakgrund. Förmedlare som är mer inriktade på insatser från externa aktörer beviljar sådana insatser oftare men får inte fler sökande i jobb. Samtidigt har insatserna en kostnad.

Anton Ringström, porträtt.

– Olika arbetsförmedlare gör i liknande situationer olika bedömningar av om en insats är lämplig. Genom en mer träffsäker tilldelning av kostsamma insatser kan resurserna i högre utsträckning läggas där de gör störst nytta. Det skulle öka effektiviteten i myndighetens arbete, säger Anton Ringström, projektledare för granskningen.

Rekommendationer

Arbetsförmedlingen genomgår just nu stora förändringar. När förutsättningarna för myndighetens framtid är klarlagda bör Arbetsförmedlingen vidta åtgärder för att främja ett mer sökaktivitetsinriktat arbetssätt. Det kan till exempel göras genom internutbildningar och erfarenhetsutbyte eller genom en tydligare styrning av verksamheten mot prioritering av arbetet med att skicka förslag på jobb att söka.

Arbetsförmedlingen bör även säkerställa en mer enhetlig och träffsäker tilldelning av kostsamma insatser. Detta kan till exempel göras genom uppföljning av hur förmedlare och arbetslag ligger i förhållande till vad som kan förväntas, genom internutbildningar och erfarenhetsutbyte eller genom ökad användning av olika typer av bedömningsstöd.

Fakta

Analysen i granskningen gäller drygt 200 000 personer som under 2015–2017 blev inskrivna hos Arbetsförmedlingen för första gången. Deltagare i etableringsprogrammet, personer med funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga, ungdomar, deltagare i det förstärkta stöder från Försäkringskassan och de som vid inskrivningen var deltidsarbetssökande eller ombytessökande ingår inte i granskningen. Resultaten gäller i första hand den studerade gruppen och kan inte utan vidare generaliseras till andra grupper av sökande.

Förutom registerdata bygger analysen även på en enkät som Riksrevisionen skickat till arbetsförmedlare för att mäta attityder till bland annat arbetssätt. I analysen jämförs förmedlare inom samma kontor. Riksrevisionen har även kontrollerat för de sökandes bakgrund och egenskaper.

I granskningen studeras inte så kallade undanträngningseffekter. Sådana kan till exempel uppstå om det är så att när vissa sökande får mer hjälp så ökar deras chans att få jobb på andra sökandes bekostnad. Eventuella undanträngningseffekter skulle därför göra att effekten blir mindre än i vårt räkneexempel.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 05 mars 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?