Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Brister i styrning och utvärdering av statliga innovationssatsningar

Riksrevisionen har identifierat ett antal brister i två stora statliga satsningar på innovationsförmåga och konkurrenskraft. Det handlar bland annat om otydlig styrning, tidspress i planering samt brister i uppföljning och utvärdering.

Person har robothand mellan sina egna händer, detalj.

Foto: plainpicture

De statliga satsningarna på strategiska innovationsprogram (SIP) och strategiska samverkansprogram (SVP) ska stärka Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Programmen i SIP är tänkta att pågå under tolv år, med statlig finansiering om åtta miljarder kronor. Programmen inom SVP är ungefär tre år vardera. Kostnaderna till följd av prioriteringar inom SVP är spridda på flera aktörer, bland annat har Vinnova tillförts ungefär en miljard kronor.

Riksrevisionen har granskat om regeringen och ansvariga myndigheter har skapat förutsättningar för att programformerna ska vara effektiva. Granskningen visar att förutsättningarna är bättre i SIP än i SVP, men att det finns brister i båda programformerna.

Gemensamma problem för båda programformerna består huvudsakligen i att externt anlitade experter har stort inflytande utan att ansvariga myndigheter systematiskt gör självständiga överväganden, samt att ansvariga myndigheter tvingades planera genomförandet under stark tidspress.

Inom SVP består bristerna framför allt i att systematiska processer för prioritering av insatser och för uppföljning och utvärdering saknas.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Regeringen rapporterar till riksdagen att programmen är framgångsrika. Men eftersom de inte systematiskt utvärderats eller följts upp kan vi inte se på vilka grunder regeringen gör den bedömningen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Inom SIP består bristerna framför allt i att:

  • regeringen ger ansvariga myndigheter dubbla budskap om hur program ska väljas
  • myndigheternas ansvar är delvis otydligt och vissa uppgifter riskerar att falla mellan stolarna
  • Myndigheternas avvägningar vid beslut om programportföljen är otydliga, både när program väljs ut och när program prövas
  • Prövning av programmen försvåras av otydliga förväntningar.
Peter Jörgensen, porträtt.

– De identifierade bristerna undergräver förutsättningarna för effektivitet i SIP och ökar risken för att målen inte kan nås, säger Peter Jörgensen, projektledare för granskningen.

Rekommendationer i korthet

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att:

  • åtgärda otydligheter när det gäller ansvar, samverkan och prioritering i SIP
  • säkerställa att SVP följs upp och utvärderas
  • säkerställa att myndigheterna får tillräckligt med tid för förberedelse och planering inför nya satsningar.

Riksrevisionen rekommenderar ansvariga myndigheter att i SIP:

  • utarbeta kriterier för vad programmen ska uppnå
  • göra egna dokumenterade avvägningar av de externa bedömarnas rekommendationer
  • dokumentera organisation, ansvarsfördelning och arbetssätt.

För fullständiga rekommendationer, se rapporten.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 17 mars 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?