Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kommerskollegiums arbete mot handelshinder har stor utvecklingspotential

Kommerskollegium ska främja svenska företags möjligheter till export. Det arbetet kan utvecklas på flera sätt, bland annat genom ökad kunskap om företagens erfarenheter av handelshinder och att Kommerskollegiums verksamhet blir mer känd bland exportföretagen.

Containrar lastas på fartyg av stora kranar.

Foto: Bruno Ehrs

Exporten är avgörande för den svenska ekonomin. Världshandeln har dock utvecklats svagare efter den senaste finanskrisen, bland annat på grund av växande protektionism och andra handelshinder. Svenska företag möter idag hinder på exportmarknaden som de inte förmår lösa på egen hand.

Kommerskollegium är regeringens expertmyndighet för utrikeshandel, och ska bland annat hjälpa regeringen och de svenska företagen att övervinna handelshinder. I det ingår att inhämta information om företagens erfarenheter som ska användas i regeringens förhandlingar och i stödet till företag. Arbetet ska utgå från det samlade svenska ekonomiska intresset.

Riksrevisionens granskning visar att arbetet har flera brister. Bland annat har Kommerskollegium inte bedömt representativiteten i den information som myndigheten inhämtar. Kommerskollegium följer inte heller upp informationsinhämtningen systematiskt för att utveckla och pröva nya metoder. Vidare känner en stor andel av exportföretagen inte till vilket stöd Kommerskollegium kan bidra med.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– De exportföretag som faktiskt tar del av Kommerskollegiums stöd och analyser uppskattar dem mycket, men alldeles för många vet inte vilket stöd som myndigheten erbjuder. Att myndigheten utvecklar sin informationsinhämtning är också viktigt för att den ska bibehålla och utveckla sin relevans, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Dimitrios Ioannidis, porträtt.

– Genom ett systematiskt utvecklingsarbete skulle Kommerskollegium kunna minska risken för ofullständig eller missvisande informationsinhämtning och därmed öka effekten av sitt stöd till företagen och regeringen, säger Dimitrios Ioannidis, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen konstaterar vidare att regeringens redovisning till riksdagen om Kommerskollegiums verksamhet är allt för begränsad. Den beskriver varken Kommerskollegiums prestationer eller behov av åtgärder i relation till länder och regioner som är särskilt problematiska för svenskt näringsliv.

Rekommendationer i korthet

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att säkerställa att Kommerskollegium arbetar med att

  • inhämta representativ information om företagserfarenheter utifrån det samlade svenska ekonomiska intresset
  • öka företagens kännedom om myndigheten och hur den kan stötta företag.

Kommerskollegium rekommenderas bland annat att

  • säkerställa att inhämtad information är representativ så att det samlade svenska ekonomiska intresset beaktas
  • utveckla informationsinhämtningen genom att pröva och följa upp olika metoder i dialog med företag och näringsliv
  • pröva och utvärdera sina insatser för att öka kännedomen om, och användningen av, myndighetens tjänster.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 26 mars 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?