Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Myndigheter med modifieringar och upplysningar i revisionsberättelsen för 2019

För 2019 har tio myndigheter eller övriga organisationer fått en modifierad revisionsberättelse. I samtliga fall har detta gjorts genom en reservation i ett eller flera av de fem uttalanden som Riksrevisionen gör.

En reservation innebär att Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen, utöver de brister som beskrivs nedan, ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild.

Utöver de tio modifierade revisionsberättelserna har Riksrevisionen lämnat upplysning i revisionsberättelserna för två myndigheter. Det innebär att Riksrevisionen valt att lyfta fram särskilt viktig information som lämnats i årsredovisningen eller som behövs för att förstå Riksrevisionens revision. En upplysning innebär inte en modifierad revisionsberättelse.

Riksrevisionen uttalar sig med reservation

Allmänna arvsfonden

Ur revisionsberättelsen: ”Allmänna arvsfonden redovisar intäkter avseende influtna arvsmedel vid tidpunkten för inbetalning till fondens bankkonto. Influtna arvsmedel är att likställa med intäkter av gåvor vilka enligt K3-regelverket ska redovisas som intäkt till verkligt värde när de erhålls. Arvsmedel borde därmed redovisas vid bouppteckningstillfället. Att redovisa intäkten först vid inbetalning till fondens bankkonto innebär en eftersläpning i intäktsredovisningen och intäkterna för 2019 är för lågt redovisade med ett väsentligt belopp. Tillämpad princip för intäktredovisning beskrivs i avsnittet i redovisningsprinciperna på sidorna 11–14 i redovisning för förvaltningen av Allmänna arvsfonden 2019.”

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

Ur revisionsberättelsen: ”Årsredovisningen för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten har lämnats till regeringen den 25 februari 2020. Enligt 2 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten senast den 22 februari lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen är därmed inte avlämnad i enlighet med förordningens villkor.”

Universitetskanslersämbetet

Ur revisionsberättelsen: ”I årsredovisningen saknas en fördelning av myndighetens totala intäkter och kostnader enligt 3 kapitlet 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag."

Patent- och registreringsverket

Ur revisionsberättelsen: ”I årsredovisningen saknas uppgifter om ersättningar till ledande befattningshavare samt uppdrag i enlighet med 7 kap 2 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605)."

Riksarkivet

Ur revisionsberättelsen: ”I årsredovisningen saknas balansposten Räntekontokredit i RGK som krävs enligt 4 kapitlet 2 § förordningen (2000:65) om årsredovisning och budgetunderlag. Posten uppgår per 2019-12-31 till 60 116 tusen kronor. "

"Riksarkivet redovisar i årsredovisningen en omsättning för avgiftsområdet Digitaliseringstjänster på 6 597 tusen kronor under 2019 och ett ackumulerat underskott om -23 863 tusen kronor per den 31 december 2019.

Det ekonomiska målet för Digitaliseringstjänster är enligt 5 § avgiftsförordningen (1992:191) att avgifter ska beräknas så att de helt täcker verksamhetens kostnader (full kostnadstäckning). Enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 5 § avgiftsförordningen (1992:191) ska avgifterna beräknas så att intäkterna på ett eller några års sikt täcker samtliga med verksamheten direkt eller indirekt förenade kostnader. Riksarkivet har under flera års tid byggt upp det ackumulerade underskottet vilket avviker från det ekonomiska målet om full kostnadstäckning som regleras i 5 § avgiftsförordningen (1992:191)."

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Ur revisionsberättelsen: ”Länsstyrelsen i Västernorrlands län har överskridit det av regeringen beslutade slutåret 2021 avseende beställningsbemyndigandet för anslag UO 19 1:1 ap 18 Regionala tillväxtåtgärder genom att ingå åtaganden på 1 185 tusen kronor för år 2022. Dessa åtaganden framgår inte av bemyndigande-redovisningen i årsredovisningen."

Brottsförebyggande rådet

Ur revisionsberättelsen: ”Brottsförebyggande rådet har utan stöd i lag eller förordning betalat ut bidrag från anslag UO 4 1:7 ap.2 Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism. De utbetalade bidragen uppgår till 5 229 tusen kronor. Av anslagsvillkoret framgår att anslaget enbart får användas för utgifter för verksamheten."

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Ur revisionsberättelsen: ”Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige – ESF-rådet har överskridit det av regeringen beslutade slutåret 2021 avseende beställningsbemyndigandet för Fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt (Fead) genom att ingå åtaganden för år 2022 för anslag UO 9 4:7 ap 2 med 573 tusen kronor och för ap 6 med 105 tusen kronor."

Nationalmuseum

Ur revisionsberättelsen: ”Nationalmuseum har under ett stort antal dagar under året överskridit av regeringen beslutad räntekontokredit. Överskridandet har som mest uppgått till 14,3 miljoner kronor."

Strålsäkerhetsmyndigheten

Ur revisionsberättelsen: ”Strålsäkerhetsmyndigheten har överskridit ramen för beställningsbemyndigandet gällande anslag UO 6, 3:1 ap.2 Forskning (ram). Bemyndiganderamen uppgår till 70 000 tusen kronor medan utestående åtaganden enligt årsredovisningen uppgår till 83 959 tusen kronor.

Strålsäkerhetsmyndigheten har även överskridit det av regeringen beslutade slutåret (2023) avseende beställningsbemyndigandet för samma anslag genom att ingå åtaganden på 375 tusen kronor för år 2024."

Myndigheter med övrig upplysning i revisionsberättelsen

Pensionsmyndigheten

Ur revisionsberättelsen: ”Avsnitt 4.12 i resultatredovisningen innefattar, i enlighet med regleringsbrev för myndigheten, en redovisning av inkomstpensionens finansiella ställning och utveckling. Avsnittet innehåller, utöver information från myndighetens finansiella redovisning, även information från andra aktörer samt prognosuppgifter. Uppgifter från andra aktörer och prognoser har inte granskats av Riksrevisionen."

Myndigheter med övrig upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen

Statens historiska museer

Ur revisionsberättelsen: ”Riksrevisionen vill fästa uppmärksamhet på sidan 77 i årsredovisningen där myndigheten redovisar de negativa ackumulerade resultaten av myndighetens avgiftsbelagda verksamheter. Därutöver redogörs på sidan 12 för de åtgärder som vidtagits för att på längre sikt uppnå ekonomisk balans. Vi har inte modifierat vårt uttalande med anledning av detta."

Uppdaterad: 30 mars 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?