Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Granskning av statens verksamhet ger resultat

Riksrevisionen har följt upp ett stort antal av de senaste årens granskningar av regeringen och de statliga myndigheterna. Uppföljningen visar att granskningarna i stort bidrar till positiva förändringar, men att vissa brister kan kvarstå.

Statsvapnet, tre kronor .

Riksrevisionen publicerar årligen en uppföljningsrapport om vad de senaste årens granskningar har lett till. Årets rapport visar att Riksrevisionens arbete bidrar till förbättringar i de granskade verksamheterna.

Granskning av myndigheternas årsredovisningar

En av Riksrevisionens uppgifter är att granska om statliga myndigheters årsredovisningar ger en rättvisande bild av myndighetens ekonomiska resultat, finansiering och finansiella ställning.

Arbetet pågår hela året och fel och brister kommuniceras löpande. Därmed kan fel ofta rättas till innan myndigheterna färdigställer sina årsredovisningar. Det slutliga resultatet av granskningen presenteras i en revisionsberättelse till regeringen och den aktuella myndigheten. Om årsredovisningen innehåller väsentliga fel lämnar Riksrevisionen en modifierad revisionsberättelse.

I granskningen av årsredovisningarna för räkenskapsåret 2018 fick 21 av 231 granskade myndigheter en modifierad revisionsberättelse. Uppföljningsrapporten visar att dessa fel i de flesta fall har åtgärdats på det sätt som Riksrevisionen rekommenderat inom ungefär ett år.

Under granskningens gång kan Riksrevisionen dessutom lämna en revisionsrapport med rekommendationer om lämpliga åtgärder till den berörda myndigheten. För räkenskapsåret 2018 fick 30 myndigheter revisionsrapporter med totalt 73 rekommendationer. Av dessa har 61 följts helt eller delvis.

Helena Lindberg, porträtt

– Den årliga revisionen har bland annat bidragit till bättre regelefterlevnad, bättre beslutsunderlag för regeringen och en tydligare styrning, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Granskning av effektiviteten i statens verksamhet

Effektivitetsrevisionens granskningsrapporter har följts upp både översiktligt och fördjupat. Precis som förra året visar uppföljningen att granskningarna bidrar till förbättrad hushållning och effektivitet i den statliga verksamheten.

De fördjupade uppföljningarna av 20 granskningsrapporter visar att regeringen vidtagit åtgärder till följd av Riksrevisionens rekommendationer i 15 av totalt 17 fall och att de granskade myndigheterna har gjort det i 9 av 11 fall.

– Vanliga åtgärder är att regeringen tillsätter en utredning eller ger en pågående utredning ett tilläggsuppdrag. En annan åtgärd som vi ser ofta är att regeringen ger myndigheterna i uppdrag att förändra sin verksamhet utifrån Riksrevisionens rekommendationer, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionens uppföljningsrapport 2020

Uppföljningsrapporten lämnas till riksdagen som ett underlag för att bedöma resultatet av Riksrevisionens granskning.

Årets rapport innehåller uppföljning av de 21 modifierade revisionsberättelser som lämnats med anledning av granskningen av myndigheternas årsredovisning 2018, samt 73 skriftliga rekommendationer till 30 myndigheter.

Rapporten innehåller också djupuppföljning av 20 effektivitetsgranskningar som beslutades under perioden från mars 2015 – mars 2016, och översiktlig uppföljning av 38 granskningsrapporter från 2017–2018.

Uppföljningen bygger på regeringens skrivelser, propositioner, utskottsbetänkanden. I den djupa uppföljningen har i förekommande fall kontakter även tagits med de granskade myndigheterna.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 07 april 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?