Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar tillämpningen av utgiftstaket

Utgiftstaket infördes efter den ekonomiska krisen på 1990-talet. Regeringen har sedan dess kritiserats vid ett antal tillfällen för hur den har hanterat utgiftstaket. Riksrevisionen granskar nu regeringens och Regeringskansliets tillämpning av utgiftstaket.

Rosenbads fasad mot en blå himmel.

Foto: Evren Kalinbacak

Helena Lindberg, porträtt

– Utgiftstaket ställer höga krav på regeringens budgetberedning och uppföljning av hur utgifterna under taket utvecklas. Inga utförliga granskningar av detta har tidigare gjorts, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Utgiftstaket är en del av det finanspolitiska ramverket. Ramverket växte fram efter den ekonomiska krisen på 1990-talet, som innebar stora offentligfinansiella underskott och en snabbt stigande statsskuld. Syftet med ramverket är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar och transparent finanspolitik.

Utgiftstaket innebär att de så kallade takbegränsade utgifterna (statsbudgetens utgifter utom ränteutgifterna men med tillägg för utgifterna i ålderspensionssystemet) inte får överstiga ett belopp som föreslagits av regeringen och beslutats av riksdagen tre år tidigare. En viktig funktion för utgiftstaket är att ge förutsättningar att uppnå överskottsmålet med en önskvärd avvägning mellan utgifter och skatteuttag. Utgiftstaket är också centralt i budgetberedningen, det sätter en övre gräns för den totala utgiftsnivån i förslaget till statsbudget och tvingar fram prioriteringar mellan och inom olika utgiftsområden.

Regeringens hantering av utgiftstaket har kritiserats genom åren. Dels för att de åtgärder som den har vidtagit för att undvika ett överskridande snarare har handlat om att utgifter flyttats mellan olika kalenderår än om åtgärder som påverkar utgiftsutvecklingen. De senaste åren har regeringen även fått kritik för att den inte tillräckligt motiverar sina förslag till utgiftstak samtidigt som förslagen inneburit relativt stort utrymme för möjliga utgiftsökningar i förhållande till överskottsmål och förväntade skatteintäkter.

Syfte

Granskningen ska undersöka om tillämpningen av utgiftstaket är i enlighet med intentionerna i det finanspolitiska ramverket.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i december 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Granskningen genomförs parallellt med en europeisk granskning med liknande inriktning där bland andra Sverige och Finland deltar. Varje lands revisionsmyndighet tar fram en nationell rapport, medan en gemensam rapport publiceras vid ett senare tillfälle.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 12 maj 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?