Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Förbättringar av statliga insatser nödvändiga på flera områden

Liksom tidigare år visar Riksrevisorns årliga rapport för 2020 att effektiviteten i de statliga insatserna kan förbättras på en rad områden. Även när det gäller hur de statliga myndigheterna redovisar sin verksamhet bör en viss utveckling ske.

Rosenbad och riksdagshuset, sett från Strömmen.

Riksrevisionen lämnar varje år en rapport till riksdagen med de viktigaste iakttagelserna från granskningen av effektiviteten i staten och av myndigheternas årsredovisningar.

Riksrevisorns samlade intryck

Riksrevisorns samlade intryck är att flera av de insatser som granskats fungerar väl, men att förbättringar bör genomföras inom flera verksamhetsområden.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Statsförvaltningen har ett komplext uppdrag där förutsättningarna ständigt förändras. Då måste även arbetssätten utvecklas. Vi ser att detta ofta görs, men att vissa områden förblir problematiska år efter år, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Effektivitetsrevision

Problemområden i staten kan bland annat kopplas till föråldrade it-system. Andra iakttagelser gäller bristande konsekvensanalyser, förberedelser och kostnadsberäkningar inför beslut om till exempel stora investeringar – något som i flera fall har bidragit till att statens insatser inte har utformats så att de fungerar effektivt.

– Regeringens beslutsunderlag har varit otillräckliga. I vissa fall har det saknats analyser både av vilka problem som ska avhjälpas och vilka tänkbara effekter som insatserna kan ge, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen har också iakttagit fortsatta utvecklingsbehov av samordning och informationsutbyte mellan myndigheter, liksom av hur olika statliga insatser följs upp och utvärderas. Erfarenheter omhändertas och tillgodogörs därför inte alltid när verksamheter behöver förändras eller omprövas.

Av granskningarna framgår även att delar av lagstiftningen är föråldrad och behöver ses över, till exempel för att åstadkomma ett konsumentskydd i enlighet med riksdagens intentioner.

Årlig revision

Riksrevisionen har under 2019 granskat 225 statliga myndigheters och övriga organisationers årsredovisningar, inklusive årsredovisningen för staten. För tio av dessa lämnade Riksrevisionen en så kallad modifierad revisionsberättelse, vilket innebär att det fanns väsentliga brister i årsredovisningen. Det är en minskning jämfört med 2018 när 21 myndigheter fick modifierade revisionsberättelser.

De viktigaste iakttagelserna från den årliga revisionen i övrigt handlar om beställningsbemyndiganden, avgiftsbelagd verksamhet och de nya reglerna för myndigheters resultatredovisningar.

Så kallade beställningsbemyndiganden behövs för att myndigheterna ska kunna ingå ekonomiska åtaganden som finansieras med framtida anslag. Det är dock inte ovanligt att myndigheterna överskrider gränserna för hur långa eller omfattande åtagandena får vara – en brist som återkommit år efter år.

Ett annat förekommande fel är att myndigheter som finansierar delar av sin verksamhet med avgifter får stora under- eller överskott. Dit hör i år Riksarkivet som har ett ackumulerat underskott på 24 miljoner kronor för en digitaliseringsverksamhet som ska gå plus minus noll.

Riksrevisionen har också iakttagit att Transportstyrelsen inte beslutat om, och tagit ut, trängselskatt för ungefär hälften av de utländska fordon som omfattas av skattskyldigskyldighet. Transportstyrelsen har inte heller lämnat obetalda trängselskatter och felparkeringsavgifter för utländska fordon för indrivning. Konsekvensen är att trängselskatt och felparkeringsavgifter inte har tagits ut från ägare till utländska fordon för mer än 100 miljoner kronor enbart under 2019.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 20 maj 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?