Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar statlig medfinansiering för ökad kollektivtrafik

Sverige har transport- och miljöpolitiska mål som bland annat betonar vikten av att fler människor åker kollektivt. Riksrevisionen granskar nu om de statliga satsningarna på ökad kollektivtrafik har varit effektiva, och om de ligger i linje med de övergripande målen för transportpolitiken.

Två kvinnor passerar biljettspärr.

Foto: Kenneth Hellman

Vid planering av nationella infrastruktursatsningar ska projektens samhällsekonomiska konsekvenser vara en av de faktorer som avgör vilka projekt som prioriteras, så att pengarna läggs där de gör mest nytta.

När staten hartt in som medfinansiär i kommunala och regionala infrastrukturprojekt har satsningarna ofta styrts av förhandlingar mellan de inblandade parterna, vilket bland annat resulterat i att principen om samhällsekonomisk nytta ibland har fått minskad betydelse.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Vi inleder granskningen eftersom processen är komplex och det är oklart om resurserna har styrts mot de mest effektiva lösningarna, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

När riksdagen 2009 beslutade om det övergripande målet för transportpolitiken framhölls bland annat att förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel ska förbättras. Inom miljömålssystemet finns ett etappmål att andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång på sikt ska fördubblas.

Dessa ambitioner har föranlett statliga satsningar på investeringar i infrastruktur, främst i form av medfinansiering av kommunala eller regionala kollektivtrafikanläggningar.

Planering av regional kollektivtrafikinfrastruktur genomförs i stor utsträckning på andra premisser, och i andra processer, än annan planering av statlig infrastruktur. Det skapar en risk för att de projekt som väljs inte är de mest samhällsekonomiskt gynnsamma, och att de inte ligger i linje med de transportpolitiska målen.

Syfte

Granskningen ska svara på om de medfinansieringsåtgärder som staten har vidtagit för att öka kollektivtrafikresandet har varit effektiva, samt om de ligger i linje med det övergripande transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för människor och näringsliv i hela landet.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i april 2021. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 03 juli 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?