Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Behov av förbättringar inom statens forsknings- och utvecklingsarbete

Ett stort antal statliga myndigheter finansierar eller bedriver forskning och utveckling. Riksrevisionen konstaterar att det finns brister i regeringens och myndigheternas utvärdering, samordning, kvalitetssäkring, kontroll och uppföljning av verksamheten

Solpaneler med rapsblomma som växer upp i mitten.

FOTO: CULTURA CREATIVE

Forskning och utveckling (FoU) finansieras eller bedrivs vid ett 90-tal statliga myndigheter som inte är universitet, högskolor eller forskningsråd. Sammanlagt lägger myndigheter årligen cirka 7 miljarder kronor på detta.

Riksrevisionen har granskat om den verksamheten fungerar effektivt. Granskningen visar att myndigheternas processer för att säkerställa vetenskaplig kvalitet och relevans i huvudsak är ändamålsenliga, men att förbättringar bör ske på ett antal områden:

  • Hälften av myndigheterna utvärderar inte sin FoU-verksamhet regelbundet. Det kan leda till att omprövningar och förbättringar uteblir. Det gör det också svårt att bedöma om verksamheten bidrar till uppställda mål och syften.
  • Få myndigheter har upprättat riskanalyser för FoU-verksamheten. Det riskerar att leda till att rätt kontrollåtgärder inte sätts in, och att verksamheten därmed inte blir effektiv.
  • De myndigheter som delar ut FoU-medel till andra aktörer saknar betryggande rutiner för kontroll och ekonomisk uppföljning. Ytterst få tar in underlag i form av verifikationer, och knappt några använder extern revision för att granska projekten.
  • Många av myndigheterna saknar dokumenterade processer för att hantera och dokumentera jäv för externa sakkunniga och för egen personal. Det riskerar att äventyra opartiskhet och oberoende i verksamheten och kan påverka förtroendet för forskningen.
  • Regeringens samordning är begränsad. Det minskar möjligheterna att tillvarata synergieffekter och omöjliggör en samlad bild av statlig FoU-finansiering.
  Mikael Halápi, porträtt.

  – Det är viktigt att den forskning och utveckling som staten finansierar är relevant, håller god kvalitet och bedrivs med betryggande intern styrning och kontroll. De brister som rapporten sätter fingret på innebär risk för att kvalitet och hushållning med statens resurser inte upprätthålls, säger Mikael Halápi, chef för Riksrevisionens avdelning för effektivitetsrevision.

  Cecilia Kellberg, porträtt.

  – Bristerna innebär också en risk för att saklighet och oberoende inte säkerställs, att ingångna avtal inte efterlevs eller att pengarna inte används så som det var tänkt, säger Cecilia Kellberg, projektledare för granskningen.

  Rekommendationer i korthet

  • Riksrevisionen rekommenderar regeringen att säkerställa att FoU-verksamheten vid aktuella myndigheter utvärderas regelbundet.
  • Berörda myndigheter bör säkerställa och dokumentera saklighet och opartiskhet i FoU-verksamheten samt genomföra, eller komplettera, riskanalyser så att effektiva ekonomiadministrativa kontrollåtgärder kan sättas in.
  • De myndigheter som utlyser FoU-medel rekommenderas bland annat att se över och förbättra sin ekonomiadministrativa kontroll och uppföljning.

  Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

  Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

  Uppdaterad: 25 mars 2021

  Kontakta OSS

  Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

  Läs mer om behandling av personuppgifter

  Vad handlar din fråga om?
  Vad handlar din fråga om?