Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeringen bör tydligare styra de statliga bolagen mot hållbart företagande

Riksdagen har beslutat att de statligt ägda bolagen ska vara föredömen när det gäller hållbart företagande. Riksrevisionens granskning visar att regeringen behöver förtydliga, förstärka och följa upp sin styrning om dessa ambitioner ska kunna nås.

Barn håller en jordglob i sina händer.

Foto: Lisa Wikstrand

Staten äger helt eller delvis 46 aktiebolag till ett samlat värde av cirka 640 miljarder kronor (2019).

Bolagen ska enligt riksdagen vara föregångare när det gäller hållbart företagande, och verksamheten ska präglas av öppenhet. Det handlar till exempel om att verka för god arbetsmiljö, anständiga arbetsvillkor, respekt för mänskliga rättigheter och ökad jämställdhet. På miljöområdet ställer staten krav på minskad klimat- och miljöpåverkan.

Riksrevisionen har granskat om regeringens styrning av de statligt ägda bolagen leder till att ambitionerna om hållbart företagande uppnås, och hur de omsätts i praktiken.

Granskningen visar att regeringens styrning är fokuserad på övergripande frågor och processer snarare än på konkreta resultat och framsteg. Riksrevisionen bedömer att regeringen tydligare behöver peka ut vilka riktlinjer som bolagen ska följa – och vad detta innebär i praktiken.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Staten är en av de absolut största bolagsägarna i Sverige, och det spelar roll hur den agerar på det här området, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Granskningen visar vidare att den information som regeringen lämnar till riksdagen om de statligt ägda bolagens hållbarhetsarbete visserligen innehåller många väsentliga delar, men att det är svårt att få en samlad bild av bolagens sociala och miljömässiga utveckling.

– Den uppföljning av bolagen som regeringen rapporterar till riksdagen bör genomföras mer regelbundet och baseras på bättre information från bolagen, säger Dimitrios Ioannidis, projektledare för granskningen.

Bristerna beror delvis på den information som bolagen lämnar till ägaren staten, där Riksrevisionen bedömer att regeringen kan kräva en mer heltäckande återrapportering.

– Här har staten en möjlighet att vara föregångare genom att ställa högre krav på de statligt ägda bolagen så att hållbarhetsredovisningen blir mer jämförbar och lik den finansiella redovisningen, säger Dimitrios Ioannidis.

Rekommendationer i korthet

Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att

  • genomföra mer systematiska och återkommande uppföljningar av de statligt ägda bolagens arbete med hållbart företagande
  • förtydliga de riktlinjer som de statligt ägda bolagen ska följa
  • överväga att höja kraven på bolagens hållbarhetsredovisning.
  • utveckla informationen till riksdagen

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 22 april 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?