Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Behov av att öka kostnadseffektiviteten i läkemedelsanvändningen

Under 2020 uppgick kostnaden för läkemedel inom läkemedelsförmånerna till cirka 34,3 miljarder kronor, inklusive patientavgifter. Regeringen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) kan göra mer för att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som det offentliga satsar på läkemedel, visar Riksrevisionens granskning.

Detaljbild på hand som tar en ask från en hylla fylld av olika mediciner.

Foto: I VIEWFINDER

Läkemedel som förskrivs på recept subventioneras med skattemedel och omfattas av patienternas högkostnadsskydd. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är den myndighet som fattar beslut om vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Riksrevisionens granskning visar att den modell som Sverige använder för dessa beslut gör det svårt för TLV att ta in vissa nya läkemedel i förmånerna. Det gäller framför allt läkemedel mot svåra och ovanliga sjukdomar som behöver en kontinuerlig behandling.

Porträtt Ulf Andersson

– I värsta fall leder det till att patienter nekas en ny läkemedelsbehandling, trots att behandlingseffekten är god, säger Ulf Andersson, projektledare för granskningen.

För att komma till rätta med detta rekommenderar Riksrevisionen att regeringen tar initiativ till överläggningar med läkemedelsindustrin och regionerna i syfte att åstadkomma bland annat en utvecklad prismodell, där till exempel prissänkningar på äldre läkemedel lämnar utrymme för subventioner av nyare och dyrare preparat. Överläggningarna bör också beröra regionernas ansvar för en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Läkemedelsförmånerna omfattar årligen mycket stora belopp. Mer bör göras för att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som satsas på läkemedel, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Granskningen visar vidare att TLV på grund av sekretessbestämmelser har begränsad tillgång till relevanta databaser hos andra myndigheter, och att detta försvårar TLV:s arbete med att följa upp läkemedelsanvändningen och dess effekter. Dessutom behöver innehållet i databaserna utvecklas.

Riksrevisionen konstaterar också att det är förhållandevis vanligt att läkare skriver ut läkemedel med subvention trots att läkemedlet inte ska subventioneras för det aktuella användningsområdet. Det innebär att skattepengar läggs på läkemedelsanvändning som TLV inte bedömer är kostnadseffektiv.

Sammanfattningsvis visar granskningen att det finns outnyttjade möjligheter att öka kostnadseffektiviteten i läkemedelsanvändningen.

Rekommendationer i korthet

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att initiera överläggningar mellan staten, industrin och regionerna i syfte att nå överenskommelser som bland annat kan möjliggöra en utvecklad prismodell för nya och gamla läkemedel.

Överläggningarna bör särskilt fokusera på

  • hur grunder för prissättning och subventionering av olika typer av läkemedel i olika faser av livscykeln kan utvecklas
  • hur Socialstyrelsens patientregister och läkemedelsregister kan utvecklas för att bättre understödja en ändamålsenlig prissättning och subventionering av läkemedel
  • hur staten kan underlätta och ge incitament för regionerna att tydligare styra förskrivningen mot de mest prisvärda läkemedlen inom förmånernas begränsningar.

Regeringen bör även säkerställa att TLV har möjlighet att, så långt det är möjligt med de data som finns att tillgå, göra en systematisk uppföljning av läkemedlens användning och behandlingarnas effekter.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 06 maj 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?